گنجور

 
جامی
 

شمارهٔ ۱: فی توحید الباری عز اسمه

شمارهٔ ۲: فی نعت النبی علیه الصلوة و السلام

شمارهٔ ۳: منم چو گوی به میدان فسحت مه و سال

شمارهٔ ۴: فی العزلة

شمارهٔ ۵: مرا دل از همه عالم گرفته ست

شمارهٔ ۶: رخشنده جرم خور که بر این سبز طارم است

شمارهٔ ۷: صبح ازل به خامه زرین آفتاب

شمارهٔ ۸: منزلی خوش خانه ای دلکش مقامی دلگشاست

شمارهٔ ۹: این ملمع پیکر فیروزه رنگ زرنگار

شمارهٔ ۱۰: قبه بر کیوان رساند این کاخ گردون آستان

شمارهٔ ۱۱: اینچنین عالی بنا در عرصه عالم کم است

شمارهٔ ۱۲: کی بر این عشرت سرا خاطر نهد ارباب راز

شمارهٔ ۱۳: گر به گستاخی گرفتم بر زبان اوصاف شاه

شمارهٔ ۱۴: جواب نامه یعقوب سلطان

شمارهٔ ۱۵: چیست آن شاهد سفید عذار

شمارهٔ ۱۶: طوبی لبقعه خضعت عندها الجباه

شمارهٔ ۱۷: طوبی لروضة سجدت ارضها الجباه

شمارهٔ ۱۸: برخوان لاجورد درین طرفه خانقاه

شمارهٔ ۱۹: این خانه چه خانه ست پریخانه چین است

شمارهٔ ۲۰: خاک ازین عالی بنا بر کاخ گردون سرکشید

شمارهٔ ۲۱: اتتنی من لدی نجم الافاضل

شمارهٔ ۲۲: سقاک الله یا خیر المغانی

شمارهٔ ۲۳: حبذا منزلی که چرخ برین

شمارهٔ ۲۴: بنامیزد این منزل روح پرور

شمارهٔ ۲۵: زین مروح خانه بادی می وزد بس دلپذیر

شمارهٔ ۲۶: چیست خور در خم این دایره خرگاهی

شمارهٔ ۲۷: بنامیزد این منزل روح پرور