گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
فردوسی

بخش ۱: کنون ای سخن گوی بیدار مغز

بخش ۲: چنین گفت موبد که یک روز طوس

بخش ۳: بسی برنیامد برین روزگار

بخش ۴: بدین داستان نیز شب برگذشت

بخش ۵: به مهر اندرون بود شاه جهان

بخش ۶: چو یک پاس بگذشت از تیره شب

بخش ۷: بیاورد گرسیوز آن خواسته

بخش ۸: هیونی بیاراست کاووس شاه

بخش ۹: چو خورشید تابنده بنمود پشت

بخش ۱۰: نگه کرد گرسیوز نامدار

بخش ۱۱: دبیر پژوهنده را پیش خواند

بخش ۱۲: چو از سروبن دور گشت آفتاب

بخش ۱۳: شبی قیرگون ماه پنهان شده

بخش ۱۴: چو آگاهی آمد به کاووس شاه

بخش ۱۵: چو لشکر بیامد ز دشت نبرد

بخش ۱۶: چو خورشید برزد سر از کوهسار

بخش ۱۷: چنان دید گودرز یک شب به خواب

بخش ۱۸: بسا رنجها کز جهان دیده‌اند

بخش ۱۹: سواران گزین کرد پیران هزار

بخش ۲۰: چو از لشگر آگه شد افراسیاب

بخش ۲۱: چو با گیو کیخسرو آمد به زم

بخش ۲۲: چو آگاهی آمد به آزادگان

 
sunny dark_mode