گنجور

 
فردوسی

بخش ۱: به پالیز چون برکشد سرو شاخ

بخش ۲: چو خورشید تیغ از میان برکشید

بخش ۳: بگشت اندرین نیز گردان سپهر

sunny dark_mode