گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عطار

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «ای هم‌نفسان تا اجل آمد به سر من» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ن» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
د
ر
م
ن
ه
ی

قصیده شماره ۱: سبحان قادری که صفاتش ز کبریا

قصیده شماره ۲: ای مرغ روح بر پر ازین دام پر بلا

قصیده شماره ۳: مورچه خط تو، کرد چو موری مرا

قصیده شماره ۴: خطاب هاتف دولت رسید دوش به ما

قصیده شماره ۵: اگر ز گلبن خلقش گلی به بار رسد

قصیده شماره ۶: ندارد درد من درمان دریغا

قصیده شماره ۷: وقت کوچ است الرحیل ای دل ازین جای خراب

قصیده شماره ۸: بس کز جگرم خون دگرگونه چکیده است

قصیده شماره ۹: بر گذر ای دل غافل که جهان برگذر است

قصیده شماره ۱۰: چرخ مردم خوار اگر روزی دو مردم‌پرور است

قصیده شماره ۱۱: هر دل که در حظیره حضرت حضور یافت

قصیده شماره ۱۲: غره مشو گر ز چرخ کار تو گردد بلند

قصیده شماره ۱۳: جانم ز سر کون به سودا در اوفتاد

قصیده شماره ۱۴: هرکه بر پسته خندان تو دندان دارد

قصیده شماره ۱۵: دم عیسی است که بوی گل تر می‌آرد

قصیده شماره ۱۶: ای پرده‌ساز گشته درین دیر پرده در

قصیده شماره ۱۷: ای چراغ خلد ازین مشکوةمظلم کن کنار

قصیده شماره ۱۸: ای در غرور نفس به سر برده روزگار

قصیده شماره ۱۹: دلا گذر کن ازین خاکدان مردم خوار

قصیده شماره ۲۰: آنچه در قعر جان همی‌یابم

قصیده شماره ۲۱: دلی پر گوهر اسرار دارم

قصیده شماره ۲۲: نه پای آنکه از کره خاک بگذرم

قصیده شماره ۲۳: آتش تر می‌دمد از طبع چون آب ترم

قصیده شماره ۲۴: اگر به مدت جاوید ذره‌های جهان

قصیده شماره ۲۵: ای هم‌نفسان تا اجل آمد به سر من

قصیده شماره ۲۶: ای روی درکشیده به بازار آمده

قصیده شماره ۲۷: مکن مدار برای من ای پسر روزه

قصیده شماره ۲۸: ای حلقه درگاه تو هفت آسمان سبحانه

قصیده شماره ۲۹: الا ای یوسف قدسی برآی از چاه ظلمانی

قصیده شماره ۳۰: گر سخن بر وفق عقل هر سخنور گویمی

sunny dark_mode