گنجور

شعرهای همام تبریزی با وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)»

 

همام تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۱۲

 

بدیدم چشم مستت رفتم از دست

گوان را بر دلی کو یا نبی مست

دلم خود رفت و می دانم که روزی

بمهرت هم بشی خوشیانم از دست

به آب زندگی ای خوش عبارت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی
 

همام تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۳۰

 

تو سلطانی و خورشیدت غلام است

نظر جز بر چنین صورت حرام است

ورای حسن در روی تو چیزی ست

نمیداند کسی کان را چه نام است

اگر جان را بهشتی در جهان هست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی
 

همام تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۷۳

 

بنامیزد چنانت آفریدند

که پنداری ز جانت آفریدند

نمیدانم ز جان خوشتر چه باشد

که تا گویم که زانت آفریدند

البت کاب حیات ازوی چکان است

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی
 

همام تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۲

 

که می گوید که هست این صورت از گل

همه لطفی همه جانی همه دل

نه انسان گر ملک روی تو بیند

شود حیران بران شکل و شمایل

سعادت باد رویت را در آن روز

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی
 

همام تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۳

 

هزاران نقش گوناگون ببستم

به دستانی مگر آیی به دستم

گهی در جست و جویت می دویدم

گهی در خاک کویت می نشستم

رسولان را به حضرت نیست باری

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی
 

همام تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۱۵۳

 

به معنی چون شود صورت مزین

چو قصری باشد از خورشید روشن

گل رنگین اگر بویی ندارد

نظر بر رنگی رخسارش میفکن

میز دیگی هوس جز با ملیحی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی
 

همام تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۱۵۸

 

خیالی بود و خوابی وصل یاران

شب مهتاب و فصل نو بهاران

میان باغ و بار سرو بالا

خرامان بر کنار جویباران

چمن میشد ز عکس عارض او

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی
 

همام تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۱۶۵

 

عجب باشد تن از جان آفریدن

ز گل خورشید تابان آفریدن

میان چشمه خورشید تابان

لبی چون آب حیوان آفریدن

بهشتی بر سر سرو خرامان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی
 

همام تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۱۷۱

 

حدیث زلف و خال و چشم و ابرو

نگوید جز زبان عشق نیکو

به آب دیده غسلی ده نظر را

مگر بندند آب وصل در جو

که چشمی کاو هوا آلوده باشد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی