گنجور

عطار » الهی نامه » بخش بیستم » (۱۱) حکایت سلطان محمود و ایاز

 

اگر روی ایاز آید ترا جای

نهد بر آسمان هفتمین پای

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و یکم » (۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او

 

ندیمان سرافراز نکورای

بخدمت چشمها افکنده بر پای

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و یکم » (۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او

 

بساقی پیش شاه استاده بر جای

سر زلفش دراز افتاده بر پای

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و دوم » (۹) حکایت بایزید با مرد مسافر

 

میان خانه در شیخ نکورای

بفکرت ایستاده بوده بر پای

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پایانی » (۱۲) حکایت رندی که از دکانی چیزی می‬‌خواست

 

اگر بر من ز سر درگیر تا پای

توانی دید بی صد زخم یک جای

عطار
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۳۱ - مجادلهٔ بلبل با طاووس و تسلیم شدن طاووس به وی

 

ببین خود را و از هستی برون آی

به کوی نیستی بخرام و می‌پای

عطار
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۳۷ - در ختم حکایت

 

زیند دست غفلت پای بگشای

بفرق سر ره بی سر به پیمای

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش اول » بخش ۱ - المقالة الاولی فی التوحید

 

برو سودای بیهوده مپیمای

منه بیرون ز حد خویشتن پای

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش اول » بخش ۱ - المقالة الاولی فی التوحید

 

همه بیچاره‌ایم و مانده بر جای

برین بیچارگی ما ببخشای

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش دوم » بخش ۲ - در صفت معراج رسول صلی الله علیه و سلم

 

نمی‌دانند صدیقان سر از پای

غم پر می‌خوری آخر چنین جای

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش چهارم » بخش ۱ - المقالة الرابعه

 

به (؟ز‌) خاک آینهٔ جانْ پاک بزدای

تهی کن حقه را و پاک بنمای

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش ششم » بخش ۸ - الحکایه و التمثیل

 

نمی‌یارست شد مفلوج بی پای

نه ره می‌برد کور مانده بر جای

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش ششم » بخش ۹ - الحکایه و التمثیل

 

تو با این جمله پاکان دل افزای

فراموشم نکردی در چنین جای

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هفتم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

غلامی پیش شاه ایستاد بر پای

درآن غارت نمی‌جنبید از جای

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هفتم » بخش ۴ - الحکایه و التمثیل

 

به یک دردی درآید عقل از پای

چگونه ماند آنجا عقل بر جای‌؟

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هفتم » بخش ۶ - الحکایه و التمثیل

 

ز تو تا هست مویی مانده بر جای

بدان یک موی مانی بند بر پای

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هشتم » بخش ۱ - المقاله الثمانیه

 

به پیش آفتاب عالم آرای

کجا ماند وجود سایه بر جای

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش یازدهم » بخش ۱۳ - الحکایه و التمثیل

 

چو دیدش پیرزن برخاست از جای

نهادش در بر خود بند برپای

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش سیزدهم » بخش ۱ - المقاله الثالث عشر

 

دماغی پر، دلی ناپای بر جای

بگردم هر نفس آنگه به صد رای

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۱۰