گنجور

 
مولانا

یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا

یار توی غار توی خواجه نگهدار مرا

نوح توی روح توی فاتح و مفتوح توی

سینه مشروح توی بر در اسرار مرا

نور توی سور توی دولت منصور توی

مرغ که طور توی خسته به منقار مرا

قطره توی بحر توی لطف توی قهر توی

قند توی زهر توی بیش میازار مرا

حجره خورشید توی خانه ناهید توی

روضهٔ امید توی راه ده ای یار مرا

روز توی روزه توی حاصل دریوزه توی

آب توی کوزه توی آب ده این بار مرا

دانه توی دام توی باده توی جام توی

پخته توی خام توی خام بمگذار مرا

این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی

راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode