گنجور

مثنویات

 
همام تبریزی
همام تبریزی
 

شمارهٔ ۱ - درستایش رب العالمین: ای وجودت به ذات خود قایم

شمارهٔ ۲ - در نعت سیدالمرسلین (ص): هر که ره با دلیل پیماید

شمارهٔ ۳ - در نعت خلیفه اول: پیشوا یار غار او صدیق

شمارهٔ ۴ - در نعت خلیفه دوم: بعدازان چون خلیفه گشت عمر

شمارهٔ ۵ - در نعت خلیفه سوم: چون عمر شد روان به دار سلام

شمارهٔ ۶ - در نعت خلیفه چهارم و فرزندان او و دو عم پیامبر و سایر مهاجرین و انصار: چون به جای نبی علی بنشست

شمارهٔ ۷ - در وصف عشق: ذوق وجد وسماع وجان بازی

شمارهٔ ۸ - در ستایش علمی که بدان مستفیذ می توان شد: علم باید که ره نمای بود

شمارهٔ ۹ - در مذمت از واعظانی که به فرموده خویش عمل نکنند: ای سخن پرور بلند آواز

شمارهٔ ۱۰ - در مدح واعظان متدین: واعظانی که اهل تحقیقند

شمارهٔ ۱۱ - فی التواضع: دل ربایی به دل نوازی کن

شمارهٔ ۱۲ - فی مذمه الدنیا: آرزوهاست در دلت پنهان

شمارهٔ ۱۳ - فی مذمه الشهوه: گفتن از بهر کار در کار است

شمارهٔ ۱۴ - فی الموعظه: همنفس شد سگ شبان با گرگ

شمارهٔ ۱۵ - حکایت: زنگیی زشت را ظریفی دید