گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
فرخی سیستانی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «گویند که معشوق تو زشتست و سیاه» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ه» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
د
ر
ش
گ
م
ن
ه
ی

شماره ۱: بگرستم زار پیش آن کام و هوا

شماره ۲: پیوسته همی جفا نمایی تو مرا

شماره ۳: گفتم رخ تو بهار خندان منست

شماره ۴: این مشک سیه که یار را بالینست

شماره ۵: آن مشک سیه که با سمن پیوسته ست

شماره ۶: دانم که دلم به مهر تو خرسندست

شماره ۷: این کار نگر که از تو امروز مراست

شماره ۸: غم دیدم از آن کس که مرا می باید

شماره ۹: پیوسته مرا همی نمایی بیداد

شماره ۱۰: هر روز کمان گوشه تو بگراید

شماره ۱۱: از زلف تو بوی عنبر و بان آید

شماره ۱۲: صد ره گفتم که با من از عهد مخند

شماره ۱۳: گفتم که مرا زغم به سه بوسه بخر

شماره ۱۴: گویند گرفت یار تو یار دگر

شماره ۱۵: چون با یاران خشم کنی جان پدر

شماره ۱۶: ای ساده گل و ساده می و ساده شکر

شماره ۱۷: گفتم: که بیا وعده دوشینه بیار

شماره ۱۸: ای گلبن نو رسیده در باغ بهار

شماره ۱۹: یک خانه بتانند به جای اندر خور

شماره ۲۰: زلف و خط آن سرو قد سیمین بر

شماره ۲۱: صد بار زمن شنیده بودی کم و بیش

شماره ۲۲: تا با تو به صلح گشتم ای مایه جنگ

شماره ۲۳: یاری بودی سخت بآیین و بسنگ

شماره ۲۴: یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ

شماره ۲۵: هر چند که از تو بوسه یابم گه بام

شماره ۲۶: گر خواسته ای تو ازپی خواسته ایم

شماره ۲۷: آن روز چه بد که با قضا یار شدم

شماره ۲۸: تا در طلب دوست همی بشتابم

شماره ۲۹: جستم همه ساله ای پسر کام تو من

شماره ۳۰: گویند که معشوق تو زشتست و سیاه

شماره ۳۱: خط آوردی رواست بر روی چو ماه

شماره ۳۲: با من چو گل شکفته باشی گه گه

شماره ۳۳: ای دوست به یک سخن ز من بگریزی

شماره ۳۴: ای دوست مرا دید همی نتوانی

شماره ۳۵: ای دوست تر، از دو دیده و بینایی

شماره ۳۶: از بهر خدای اگر تویی سرو سرای

sunny dark_mode