گنجور

 
فرخی سیستانی

از زلف تو بوی عنبر و بان آید

زان تنگ دهان هزار چندان آید

زلف تو همی سوی دهان زان آید

خربنده به خانه شتربان آید

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode