گنجور

 
فرخی سیستانی

تا در طلب دوست همی بشتابم

عمرم به کران رسید و من در خوابم

گیرم که وصال دوست در خواهم یافت

این عمرگذشته راکجا دریابم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode