گنجور

 
فرخی سیستانی

ای دوست به یک سخن ز من بگریزی

خوی تو نبد به هر حدیثی تیزی

بد گشتی از آن که با بدان آمیزی

بادیگ بمنشین که سیه برخیزی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode