گنجور

 
فرخی سیستانی
فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ترجیعات
 

شمارهٔ ۱ - در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصر الدین: زباغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید

شمارهٔ ۲ - در مدح امیرابو محمد بن محمود غزنوی: همی گفتم که کی باشد که خرم روزگار آید

شمارهٔ ۳ - در مدح ابوالحسن علی بن فضل بن احمد معروف به حجاج: ماه فروردین جهانرا از در دیدار کرد