گنجور

 
فرخی سیستانی

چون با یاران خشم کنی جان پدر

بر من مپریش خشم یاران دگر

دانی که منم زبونتر و عاجز تر

پالان بزنی چو برنیایی با خر

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode