گنجور

 
فرخی سیستانی

خط آوردی رواست بر روی چو ماه

خوشتر گشتی از آنچه بودی صد راه

در آرزوی خط تو خوبان سپاه

بر روی همی کشند خطهای سیاه

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode