گنجور

 
عطار نیشابوری
 

المقالة الثالث عشر

جواب پدر

(۱) حکایت اسکندر رومی با مرد فرزانه

(۲) حکایت

(۳) حکایت قحط و جواب دادن طاوس

(۴) حکایت پیمبر در شب معراج

(۵) حکایت مرد حریص و ملک الموت

(۶) حکایت کشته شدن پسر مرزبان حکیم

(۷) موعظه

(۸) حکایت بزرجمهر با انوشیروان

(۹) حکایت آن مرغ که در سالی چهل روز بیضه نهد

(۱۰) حکایت بهلول و حلوا و بریان

(۱۱) سؤال موسی از حق سبحانه و تعالی

(۱۲) پند کسری

(۱۳) مناجات آن بزرگ با حق تعالی

(۱۴) حکایت شعبی و آن مرد که صعوۀ گرفته بود

(۱۵) حکایت زنبور با مور

بغایت بیقرار و شادمانه

(۱۷) حکایت آن مرد که پیش فضل ربیع آمد

(۱۸) حکایت بهلول

(۱۹) حکایت مرد مجنون و رعنایان