گنجور

شعرهای نیر تبریزی با وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی)» - صفحهٔ ۱

 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

آفرینش را چو فتح الباب شد

نور احمد مهر عالم تاب شد

رست از او نور امامان وفی

شد بروج سیر آن نور صفی

پس برآمد نور پاک فاطمه

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی
 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۲ - ورود حضرت ابی عبدالله علیه السلام بزمین کربلا و خطبهٔ آنحضرت در شب عاشورا و تفرق لشگر

 

چون در آندشت بلا افکند یار

کرد از بیگانگان خالی دیار

عاشر ماه محرم شامگاه

شد بمنبر باز شاه کم سپاه

یاورانش گرد او گشتند جمع

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی
 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۳ - ذکر رفتن حضرت اباعبدالله علیه السلام بمیدان و احتجاج بر مخالفیان قوم

 

چون سحرگه چهره صبح سفید

شد ز پشت خیمۀ نیلی پدید

آسمان گفتی گریبان کرده چاک

در فراق آفتابی تابناک

خور ز مشرق سر برهنه شد برون

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی
 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۴ - ذکر شهادت حرّ بن یزید ریاحی علیه الرّحمه و الرضون

 

از حدیث شاه حرّ ابن یزید

از ندامت دست بر دندان گزید

باره راند و قصد پور سعد کرد

گفت خواهی راند با این شه نبرد

گفت آری جنگهای پر گزند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی
 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۵ - رجوع باحتجاج حضرت ابی عبدالله

 

شه بیابان باز ناورده عتاب

با زیان تیر دادندش جواب

هر که ز آن سرچشمه آبی نوش کرد

نوعروس بخت در آغوش کرد

دید شه چون تیر باران جفا

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی
 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۶ - ذکر شهادت زبدهٔ ناس، حضرت ابی الفضل العباس

 

چونکه نوبت بر بنی هاشم رسید

ساخت ساز جنگ عباس رشید

محرم سرّ و علمدار حسین

در وفاداری علم در نشأتین

در صباحت ثالث خورشید و ماه

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی
 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۷ - ذکر شهادت عون فرزند عقیله العرب، حضرت زینب

 

چونعقبله دودۀ آل مناف

دخت زهرا بانوی سر عفاف

طود علم و بحر علم من لدن

بیمعلم عالمه اسرار کن

گوهر والای دریای شرف

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی
 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۸ - ذکر شهادت حضرت شاهزاده علی اکبر

 

دور چون بر آل پیغمبر رسید

اولین جام بلا اکبر چشید

اکبر آن آئینه رخسار جد

هیژده ساله جوان سرو قد

در منای طبع ذبیح بی بدا

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی
 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۹ - ذکر شهادت سبط مؤتمن حضرت شاهزاده، قاسم بن الحسن علیهما السلام

 

قاسم آن نوباوۀ باغ حسن

گوهر شاداب دریای محن

شیر مست جام لبریز بلا

تازه داماد شهید کربلا

چارده ساله جوان نونهال

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی
 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۱۰ - ذکر شهادت حضرت شاهزاده علی اصغر علیه السلام

 

شد چو خرمگاه امامت چونصدف

خالی از درهای دریای شرف

شاه دین را گوهری بهر نثار

جز در غلطان نماند اندر کنار

شیرخواره شیر غاب پر دلی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی
 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۱۱ - ذکر شهادت حضرت عبدالله بن الحسن علیه السلام

 

بسکه خونبار است چشم خامه ام

بوی خون آید همی از نامه ام

ترسمش خون باز بندد راه را

سوی شه نابرده عبدالله را

آن نخستین سبط را دویم سلیل

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی
 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۱۲ - ذکر شهادت حضرت مولی الکونین، ابی عبدالله الحسین علیه السلام

 

وقت آن شد که کشد کلک نزار

چون نی از دل ناله های زار زار

بر نگارد داستان شاهرا

قصۀ پر غصۀ جان کاهرا

لب ز خون ناب آمد ترکند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی
 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۱۳ - آمدن جبرئیل بیاری سالار جلیل

 

جبرئیل آمد شتابان بر زمین

از فراز عرش رب العالمین

دید صحرائی سراسر لاله زار

ارغوان در وی قطار اندر قطار

چهره های آتشین برگ گلشن

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی
 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۱۴ - آمدن فرشتهٔ آتش بیاری آنحضرت

 

گفت شاها من فرشته آتشم

که سمندوار بر آتش خوشم

حکم کن این نائب رب النجوم

سوزم اینحزب شیاطین از رجوم

گفت من بودم که با امر جلیل

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی
 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۱۵ - آمدن فرشتهٔ باد بیاری آنحضرت

 

شد فرشته نار با صد دود آه

که فرشته باد آمد با سپاه

گفت کای دارندۀ چرخ بلند

بر جفا صبر و تحمل تا بچند

چون سزد چون که رباید اهرمن

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی
 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۱۶ - آمدن فرشتهٔ آب بجهه یاری

 

شد فرشته باد بر مرکز نوان

که فرشته آب شد سویش روان

گفت کای در بحر موسی را دلیل

سوی تو آورده ام صد رود نیل

هین فروزان سیلها در غرب و شرق

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی
 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۱۷ - آمدن فرشتهٔ زمین بیاری امام مبین علیه السلام

 

شد فرشتۀ آب و پیش آمد غمین

خاک بیزان بر سر افراشته زمین

گفت کای نازان بتو جانهای پاک

ای تو مقصود از مزاج آب و خاک

باد از فیض دمت در اهتزاز

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی
 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۱۸ - آمدن فرشتهٔ ابر بجهه یار

 

شد فرشته ارض بسوی آسمان

که فرشته ابر باز آمد دمان

گفت کای باران رحمت را تو ابر

در شگفتی مانده از صبر تو صبر

این جفاها را تحمل تا بکی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی
 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۱۹ - آمدن بحرها بیاری آنحضرت

 

بحرها آمد بلب خوشیده کف

کایدرخشان گوهر بحر شرف

حیرت اندر حیرت آمد زین عجب

تشنگان سیراب و دریا خشک لب

تشنه کاما بحر ها در جز رومد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی
 

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۲۰ - آمدن فرشتهٔ نصرت بیاری آنحضرت

 

پس فرشته نصرت از امر قدیر

شد فرو از ذروۀ بالا بزیر

دید تنها تا جدار گاه عشق

گفت کای اسپهبد اسپاه عشق

من فرشته نصرتم که یاریت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی
 

[۱] [۲] [۳]