گنجور

 
صامت بروجردی

شمارهٔ ۱ - ترکیب بند: از دور زمان دلم کباب است

شمارهٔ ۲ - فی‌الموعظه: داد دوشینه مرا هاتف غیبی آواز

شمارهٔ ۳ - و برای او فی النصیحه: دلم ز خلق جهان و جهان ملال گرفت

شمارهٔ ۴ - و برای او فی النصیحه: گوشت کن ای مست غفلت تا که هشیارت کنم

شمارهٔ ۵ - و برای او همچنین: ز دولت نخل امید کسی گر بارور گردد

شمارهٔ ۶ - و برای او همچنین: نه تنها سیرم از مالم که عالم هم نمی‌خواهم

شمارهٔ ۷ - و برای او: دوش با جسمی پر از اندوه‌جانی پر ملال

شمارهٔ ۸ - موعظه: از قضا روزی مرا شد سوی قبرستان گذار

شمارهٔ ۹ - و برای او علیه الرحمه: دردا که شده فتنه و آشوب جهانگیر

شمارهٔ ۱۰ - ترکیب بند: ای به جان افکنده در لیل و نهار

شمارهٔ ۱۱ - و برای او فی النصیحه: بیا ای دل دمی بنشین و گوش هوش با من کن

شمارهٔ ۱۲ - همچنین: خوش آن دل که دایم بلا می‌پسندد

شمارهٔ ۱۳ - و برای او همچنین: درد او حسرتا که به غفلت جهان گذشت

شمارهٔ ۱۴ - و برای او همچنین: به عزلت گوشه از هفت کشور داشتن بهتر

شمارهٔ ۱۵ - در موعظه و نصیحت: به پنج روزه ایامِ اعتماد مکن

شمارهٔ ۱۶ - و برای او فی الحکایه: دوستی از من گمنام پی ضرب مثل

شمارهٔ ۱۷ - و برای او علیه الرحمه: دو روز گردلی از عیش دهر آباد است

شمارهٔ ۱۸ - همچنین: عنقریب است که این سلسله بر هم زده‌اند

شمارهٔ ۱۹ - و برای او: هر که به کف قوت صبح و شام ندارد

شمارهٔ ۲۰ - و برای او: دلا به کسب سعادت چرا شتاب نداری