گنجور

 
صامت بروجردی

شماره ۱ - کتاب القطعات و النصایح: شنیدم شد ز مغروری و مستی

شماره ۲ - حمایت در فریب دنیا: یکی بیچاره‌ای محنت رسیده

شماره ۳ - نصیحت سقراط سلطان را: یکی از شهریاران زمانه

شماره ۴ - در بی‌وفایی زن و فرزند: شنیده‌ستم که شاپور ذوالاکناف

شماره ۵ - در نفرت مجالست غنی با فقیر: یکی در خدمت ختم النبیین(ص)

شماره ۶ - در زهد حضرت عیسی: یکی روز از سر عبرت به عالم

شماره ۷ - سخن گفتن خانه با صاحبخانه: یکی روز از سر عیش و فراخی

شماره ۸ - اخبار خیرالبشر(ص) از روز محشر: چنین فرمود آن شاهنشه دین

شماره ۹ - صحبت غنی در وقت فوت با ملک الموت: مالداری بود در عهد قدیم

شماره ۱۰ - حکایت ابراهیم ادهم با درویش: داشت ابراهیم ادهم چون مکان

شماره ۱۱ - حکایت شخص مسافر: بود مسافر یکی اندر به راه

شماره ۱۲ - حکایت عابد با کور: عابدی صومعه هفتاد سال

شماره ۱۳ - وفات اسکندر: شنیدستم که اسکندر چه شد وقت

sunny dark_mode