گنجور

باب هفتم در عالم تربیت

 
سعدی
سعدی » بوستان
 

سر آغاز

گفتار اندر فضیلت خاموشی

حکایت سلطان تکش و حفظ اسرار

حکایت در معنی سلامت جاهل در خاموشی

حکایت

حکایت عضد و مرغان خوش آواز

حکایت

حکایت

حکایت در فضیلت خاموشی و آفت بسیار سخنی

حکایت در خاصیت پرده پوشی و سلامت خاموشی

گفتار اندر غیبت و خللهایی که از وی صادر شود

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت روزه در حال طفولیت

حکایت

گفتار اندر کسانی که غیبت ایشان روا باشد

حکایت دزد و سیستانی

حکایت اندر نکوهش غمازی و مذلت غمازان

حکایت فریدون و وزیر و غماز

گفتار اندر پرورش زنان و ذکر صلاح و فساد ایشان

حکایت

گفتار اندر پروردن فرزندان

حکایت

گفتار اندر پرهیز کردن از صحبت احداث

حکایت

حکایت درویش صاحب نظر و بقراط حکیم

گفتار اندر سلامت گوشه‌نشینی و صبر بر ایذاء خلق

حکایت