گنجور

 
مسعود سعد سلمان

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «تابنده ماه باز برآراستی» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ی» است.

حرف آخر قافیه

ب
ت
ر
ز
ش
ل
م
ن
و
ی

شماره ۱: ای ترک لاله‌رخ بده آن لاله‌گون شراب

شماره ۲: گفتم که چند صبر کنم ای نگار؟ گفت:

شماره ۳: ای نگارین چون تو از خوبان کجاست

شماره ۴: دیده گر در فراق خون بارد

شماره ۵: بدان دو عارض چون شیر و آن دو زلف چو قیر

شماره ۶: در دل چو خیره خیره کند عشق خار خار

شماره ۷: مرا روی تو ای نازنین نگار

شماره ۸: طعنه زنی که یار کنم دیگر

شماره ۹: ای گشته دل من به هوای تو گرفتار

شماره ۱۰: ای سلسله مشک فکنده به قمر بر

شماره ۱۱: آمد آهسته با کرشمه و ناز

شماره ۱۲: ای می لعل راحت جان باش

شماره ۱۳: در بزم پادشا نگر این کاروبار گل

شماره ۱۴: بدم دوش با آن نیازی به هم

شماره ۱۵ - از زبان پادشاه: ای لعبت و بت و صنم و حور و شاه من

شماره ۱۶: به چشم دل همی بینم غم و تیمار جان ای جان

شماره ۱۷: بدرود همی کرد مرا آن صنم من

شماره ۱۸: غم بگذرد از من چو به من برگذری تو

شماره ۱۹: ای ترک ماهروی ندانم کجا شدی

شماره ۲۰: چو مه روی نیکو برآراستی

شماره ۲۱: تابنده ماه باز برآراستی

شماره ۲۲: ای آنکه به رخساره ارغوانی

sunny dark_mode