گنجور

حاشیه‌های عبدالرضا فارسی

عبدالرضا فارسی 🌐

عبدالرضا فارسی هستم علاقمند به تاریخ و ادبیات فارسی.کارشناس ارشد روانشناسی 


عبدالرضا فارسی در ‫دیروز یکشنبه، ساعت ۱۷:۰۸ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۴:

بران تشت زرین کجا خون اوی فرو ریخت ناکاردیده گروی

منظور از گروی شخصی است که سیاوش را به قتل رساند 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۲ ماه قبل، یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۲۸ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۵:

همی از لبت شیر بوید هنوز که ...

که زد بر کمان... یعنی چه کسی تو را برای جنگ آماده کرده.

 

عبدالرضا فارسی در ‫۲ ماه قبل، یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۵۷ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۵:

که چندین به سوگند پیمان کند ...

زبان را به خوبی گروگان کند یعنی قول دادن 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۲ ماه قبل، یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۲۸ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۴:

چو دانست سودابه کاو گشت خوار ...

سنگ بر سبو زدن یعنی آزمایش کردن 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۴ ماه قبل، یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۱۸:۱۳ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران » بخش ۱۶:

بدو گفت جویان که ایمن مشو ز جویان و از خنجر سرد رو

سر درو 

 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۴۴ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی یزدگرد » بخش ۵:

بسی تشنه بر زین بمردند نیز پر ...

عمر شاهان جهان  سرآمد  و دوره پادشاهی  بسر آمد 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۰۰ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی شیرویه » بخش ۶:

که شیروی را زهر دادند نیز ...

قفیز  منظور در اینجا  پیمانه عمر است

 

عبدالرضا فارسی در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۵۷ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی شیرویه » بخش ۶:

گشایم در دخمهٔ شاه باز به دیدار او آمدستم نیاز

خواسته سوم شیرین که در ابیات پیشین  سه خواسته داشت.

 

عبدالرضا فارسی در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۴۸ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی شیرویه » بخش ۶:

ببخشید چندی به آتشکده چه برجای و روز و جشن سده

چو بر جای نوروز 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۴۴ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی شیرویه » بخش ۶:

سه دیگر چنین است رویم که هست ...

بنمای دست یعنی  ثابت  کنید 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۴۲ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی شیرویه » بخش ۶:

چو نستود و چون شهریار و فرود ...

نستود  نام است فرزند شیرین 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۳۰ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی شیرویه » بخش ۶:

بشد تیز تا گلشن شادگان که با جای گوینده آزادگان

که بد جای گوینده آزادگان 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۲۴ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی شیرویه » بخش ۶:

همی‌داشت آن زهر با خویشتن همی‌دوخت سرو چمن را کفن

سرو را کهن منظور  شیرین  آماده مرگ شد

 

عبدالرضا فارسی در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۲۳ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی شیرویه » بخش ۶:

بدان مرد داننده اندرز کرد همه ...

ارز = ارزیابی  کردن

 

عبدالرضا فارسی در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۲۲ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی شیرویه » بخش ۶:

همه جادویی دانی و بدخویی به ایران گنکار ترکس تویی

به ایران گنه کار 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۳۱ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی شیرویه » بخش ۲:

سیاوش همان نامدار هژیر که کشتش به روز جوانی دبیر

به روز جوانی دو پیر منظور  کیکاووس و  افراسیاب  هستند 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۲۶ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی شیرویه » بخش ۲:

 صحیح دبیر  دو پیر میباشد 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۲۵ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی شیرویه » بخش ۲:

گذشتن چو بر چینود پل بود به زیر پی اندر همه گل بود

چینود همان  پل صراط  در دین زرتشت است 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۲۲ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی شیرویه » بخش ۵:

یکی کیسه دینار دادم تو را چو ...

فرزند  خود 

 

عبدالرضا فارسی در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۸:۱۱ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی شیرویه » بخش ۱:

به در بر کسی ایمن از تو نخفت ...

نهفت در اینجا  به معنی خانه هم میشه 

 

۱
۲
۳