گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
امامی هروی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «درگه حیدر کرار دوم صدر نعیم» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «م» است.

حرف آخر قافیه

ک
م
ن
ه
ی

شماره ۱: ای خانه و ضمیر تو خورشید و تیر ملک - ای در نظام دور جهان دستگیر ملک

شماره ۲: شد علی الرغم حسود از مدد صدق و صفا - درگه حیدر کرار دوم صدر نعیم

شماره ۳: دوش خوابی دیده ام پیرایه تعبیر آن - صحنه ذات سپهر دولت و خورشید دین

شماره ۴: خردم دوش در مراتب فکر - گفت با ذروه ی سپهر برین

شماره ۵: خدایگان صدور زمانه، مجد الملک - زهی متابع درگاه تو سپهر برین

شماره ۶: گرت باید که دریابی به تحقیق - وگر خواهی که بشناسی به برهان

شماره ۷: کید حسود اگر به مثل کوه آهنست - بگدازد از مهابت چین جبین من

شماره ۸: خمس و ثلث زوج و فردی را که ثلث خمس او - بی شک از حد عدد بیرون شود تنصیف کن

شماره ۹: بنگار سبک دوازده، ده را - وآنکه بدو جا دوازده گردان

شماره ۱۰: ستوده شمس دین ای صبح لفظت - بمهر از مشرق معنی دمیده

شماره ۱۱: زهی بپای تفکر بسیط عالم غیب - هزار بار بهر یک نفس بپیموده

شماره ۱۲: ای جهانت بر جهانداری دلیل - وی خدایت بر خداوندی گواه

شماره ۱۳: فروغ دیده ی معنی شهاب دولت و دنیا - زهی صیت تو چون گردون جهان را بی سپر کرده

شماره ۱۴: ای بصد برهان در بحث حقایق گردون - تا نموده چو توز آغاز جهان برهانی

شماره ۱۵: دو نتیجه است در جهان وجود - غرض فیض علت اولی

شماره ۱۶: دلم ز روح سحرگه سوال کرد به لفظی - چنانکه آب خجل گشت از او به گاه روانی

شماره ۱۷: زهی نوک کلک تو بحر معانی - زهی لفظ عذب تو عقد لالی

شماره ۱۸: ای غایت اندیشه دانش سخنت را - می بوسم و می دارم چون دیده گرامی

شماره ۱۹: زهی تیر لفظ ترا گاه معنی - خرد ترکشی کرده و روح کیشی

شماره ۲۰: پریرخی که سوم حرف نام او عددیست - که مال آن عدد او راست اول و ثانی