گنجور

 
امامی هروی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «توئی که نور تو خورشید را بپوشاند» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «د» است.

حرف آخر قافیه

ب
ت
د
ر
ش
ع

شماره ۱: آسمان داد فخرالملک خورشید زمین - ای جهان را عهد انصاف تو ایام شباب

شماره ۲: ثبت فرمای تا شوی واقف - بی توقف ز نام آن محبوب

شماره ۳: بخدائی که بی ارادت او - سرورا برگ خوش خرامی نیست

شماره ۴: کافی دین و دولت ای صدری - که جنابت سپهر آیاتست

شماره ۵: ای اختر آسمان سمندت - چرخ از شرف تو در و بالست

شماره ۶: ای خداوندی که دائم پیر چرخ - همچو دولت در هوای جاه تست

شماره ۷: تاج دین و دولت ای صدری که گرد موکبت - دیده افلاک و انجم را مکحل می‌کند

شماره ۸: زهی دین پروری کاندر بنانت - سپهر دولتست و اختر داد

شماره ۹: پناه تیغ و قلم آفتاب مشرق ملک - توئی که نور تو خورشید را بپوشاند

شماره ۱۰: آن شنیدی که خار در گلزار - گل خوشبوی را برادر خواند

شماره ۱۱: ایاز بهر تفاخر مخدرات سپهر - همیشه در حرم حرمت تو کرده سجود

شماره ۱۲: ای بزرگی که با نسیم وفات - بوی شب‌بوی درنمی‌گنجد

شماره ۱۳: دیدم الفی چند سخنگو که لب عقل - از منطقشان جام اشارات گسارد

شماره ۱۴: محیط و نقطه ملت، سوار و مرکب دین - خدایگان شریعت درین چه فرماید

شماره ۱۵: والا عمید دولت و دین ای که بر سپهر - در بندگی خانه ی تو تیر می رود

شماره ۱۶: سپهر قدرا، گردون هر آنچه حکم کنی - بر آستان تو گردن نهاده بفرستد

شماره ۱۷: زهی ز پیکر درگاهت اوج خورشیدی - که ذره ای بود اندر هواش پیکر تیر

شماره ۱۸: چو در سخا و سخن قوت حیات نهاد - خدای عزوجل هر دم از دم و حکمش

شماره ۱۹: ای صاحبی که گردون گرد از جهان برآرد - گر یک نفس نباشد در حفظ تو طبایع

sunny dark_mode