گنجور

 
امامی هروی

دو نتیجه است در جهان وجود

غرض فیض علت اولی

رقم کلک منشی ارزاق

قلم صدر مسند انشی

خلف صدق مقتدای صدور

غرض دور گنبد اعلی

نور چشم و جمال یوسف ملک

تاج و فرق و پناه دین هدی

ثمر شاح دوحه ی تحقیق

گهر کان خطه ی معنی

جاه حشمت قرینه ی توفیق

جان حکمت محمد یحیی

که بزرگی شاه عرصه چرخ

از رخ رای تست اسیر عری

شکر جودت که از مراتب آن

پیک اندیشه قاصر است همی

راستی را نمی گذارم از آنک

بر ثریا نمی رسم ز ثری

تا بود در زبان مردم دهر

ذکر مجنون و خوبی لیلی

در عری حروف عمر تو باد

مدت عالم از الف تایی