گنجور

آمار شعرها

 

قدسی مشهدی » غزلیات » شمارهٔ ۴۸

 

نهادی بر سر شوریدگان داغ

زدی بر سر گره سودای ما را

در این بزم از حریفان چشم داریم

که نگذارند خالی جای ما را

نظر بر جامه از برگشتگی‌هاست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » غزلیات » شمارهٔ ۸۳

 

خطش را کس به جز من مبتلا نیست

به این خط چشم هرکس آشنا نیست

چمن شد از هجوم گل چنان تنگ

که مرغان را برای ناله جا نیست

به من خوش می‌رسد لطف تو امروز

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » غزلیات » شمارهٔ ۸۸

 

گشادی طره و مشک ختن سوخت

نقاب از رخ فکندی و چمن سوخت

اسیران غمت را آتش عشق

چو تار شمع در یک پیرهن سوخت

نشستی با رقیب و من کبابم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۰

 

طبیب من چه شد گر مهربان نیست؟

من بیمار را پروای جان نیست

غرور خضر، عاشق برنتابد

محبت کم ز عمر جاودان نیست

نمی‌جوشند با هم ناتوانان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » غزلیات » شمارهٔ ۱۹۵

 

کسی کو عشق‌بازی پیشه دارد

کی از رسوا‌شدن اندیشه دارد

دل ریشی که خون از وی نجوشد

چو سنگی دان که زخم تیشه دارد

مکش از سینه ریشم که تیرت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » غزلیات » شمارهٔ ۲۰۸

 

عجب قیدی‌ست عشق سخت بنیاد

مبادا گردنی زین قید، آزاد

همین دانم که کارم رفته از دست

نمی‌دانم که کارم با که افتاد

ز غم مردم، که چون من کشته گردم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » غزلیات » شمارهٔ ۲۰۹

 

دلم پروای این و آن ندارد

غمی غیر از غم جانان ندارد

ز جان بگسل ولی مگسل ز جانان

که جان دارد عوض، جانان ندارد

مرا سخت است دل برکندن از تو

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » غزلیات » شمارهٔ ۳۷۲

 

اگر دور از دلارای خود افتم

به دست طبع خودرای خود افتم

ز سودای دو عالم باز مانم

زمانی گر به سودای خود افتم

شبم گرم است جا بر آستانت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۱ - دیباچه جلالای طباطبایی بر مثنویاتی که کلیم و قدسی در تعریف کشمیر سروده‌اند

 

به نام پادشاه پادشاهان

سرافرازی ده صاحب کلاهان

خداوندی که زیب کن فکان داد

جهان را زینت از شاه جهان داد

چراغ سلطنت از رویش افروخت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۲ - حمد و نعت

 

الهی بلبل این بوستانم

مکن عاجز ز وصف گل زبانم

درین گلشن که هم گل هست و هم خار

مرا هم جای ده، یک آشیان وار

ثنای گل نیاید گر ز دستم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۳ - تعریف ملک کشمیر و آب و هوای آن

 

خوشا کشمیر و خاک پاک کشمیر

که سر بر زد بهشت از خاک کشمیر

چه کشمیر، آبروی هفت کشور

نگاه از دیدن او تازه و تر

چه کشمیر، آب و رنگ باغ و بستان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۴ - تعریف باغ و بهار و سرسبزی کشمیر

 

چرا افسرده‌ای قدسی و دل‌گیر؟

نظر بگشای، کشمیرست، کشمیر!

تماشا کن که هنگام تماشاست

خریدار متاع عین، اینجاست

زند مرغ چمن هر سو منادی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۵ - مشکلات راه کشمیر و کوه پیرپنجال

 

به کشمیر اعتقاد ما درست است

ولی ایمان به راهش سخت سست است

بود قطع ره کشمیر، مشکل

به حق نتوان رسید از راه باطل

مگر زین راه باریکت خبر نیست؟

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۶ - بازآمدن به تعریف کشمیر

 

اگر این است نزهت‌گاه کشمیر

هزاران جان فدای راه کشمیر!

چمن جوید زکات از کوهسارش

که باشد بر کمر نقد بهارش

سراسر کوه در سرو و صنوبر

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۷ - اوصاف دلربایی باغ فرح‌بخش

 

مرا باغ فرح‌بخش است منظور

ندارم آرزوی روضه حور

گرفته سروش از آزادگان باج

رسانده سرفرازی را به معراج

ز هر برگش گلستانی نمایان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۸ - تعریف باغ فیض‌بخش

 

ز باغ فیض‌بخشم دل بود شاد

کز ایام جوانی می‌دهد یاد

حصاری گرد این گلشن کشیدند

ز گوهر، مهره دیوار چیدند

چو محراب درش را سرو دیده

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۹ - اوصاف باغ شاهزاده

 

بود برجی به باغ شاهزاده

که با قردش بود گردون پیاده

نه برج است این به گردون سرکشیده

عروس ملک، گردن برکشیده

فضای عالم قدس از هوایش

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۱۰ - اوصاف باغ نشاط

 

دلت را گر هوای انبساط است

نشاط عمر در باغ نشاط است

به پهلویش زمردفام کوهی

چه کوهی، بلکه خضر باشکوهی

پرست این کوه را از سبزه دامان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۱۱ - تعریف باغ جهان‌آرا

 

ندارد دهر، جای دل فروگیر

به از باغ جهان‌آرای کشمیر

درین گلشن به کس ننمود گل رو

نشد تا غنچه‌اش تعویذ بازو

ندارد دل جدا از سنبلش تاب

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۱۲ - تعریف باغ صادق‌آباد

 

صفای بوستان صادق‌آباد

ز فیض صبح صادق می‌دهد یاد

درین باغ مبارک هرچه کشتند

به مهر جعفر صادق سرشتند

نهال جعفری با سرو هم‌دوش

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

[۱] [۲]