گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

آن آدمی است کز دلیری

کفر آرد وقت نیم سیری

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۹ - در احوال لیلی

 

گل یافت ستبرق حریری

شد باد به گوشواره‌گیری

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۱ - رسیدن نوفل به مجنون

 

بنشینی و ساکنی پذیری

روزی دو سه دل به دست‌گیری

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۵ - رهانیدن مجنون آهوان را

 

شکرانه این چه می‌پذیری

کو صید شد و تو صیدگیری

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۲ - آگاهی مجنون از مرگ پدر

 

نومید شده ز دستگیری

با ذل یتیمی و اسیری

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۶ - ختم کتاب به نام شروانشاه

 

جمشید یکم به تخت‌گیری

خورشید دوم به بی‌نظیری

نظامی گنجوی
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۲۲

 

دل رفت به باد دلپذیری

کسی را نبود زجان گزیری

از عشق بتان جوان شود پیر

این نکه شنیده ام ز پیری

گیرم سر زلف و دارمش دوست

[...]

کمال خجندی
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۱۶

 

خواهی که به هیچ غم نمیری

تا دست دهد پیاله گیری

کمال خجندی
 

جامی » هفت اورنگ » لیلی و مجنون » بخش ۵ - در معنی عشق صادقان و صدق عاشقان

 

خوشتر ز وی آنکه چون اسیری

شد بسته پیر دیده پیری

جامی
 

نظیری نیشابوری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۴۵

 

از کم سخنی و سر به زیری

دادیم به خارها حریری

گشتیم ز بندگی خداوند

سلطان شد ایاز از اسیری

مرغان چو نشاط ما ببینند

[...]

نظیری نیشابوری
 
 
۱
۲