گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۱

 

معشوقه از آن ظریفتر نیست

زان عشوه‌فروش و عشوه خر نیست

شهریست پر از شگرف لیکن

زو هیچ بتی شگرف‌تر نیست

مریم کده‌ها بسیست لیکن

[...]

سنایی غزنوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۰ - خواندن لیلی مجنون را

 

از نیک و بد خودش خبر نیست

جز بر ره لیلیش گذر نیست

نظامی گنجوی
 

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۲

 

دل خون شد از توام خبر نیست

هر روز مرا دلی دگر نیست

گفتم که دلم به غمزه بردی

گفتا که مرا ازین خبر نیست

زر می‌خواهی که دل دهی باز

[...]

عطار نیشابوری
 

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۶

 

گر صبر دل از تو هست و گر نیست

هم صبر که چاره دگر نیست

ای خواجه به کوی دلستانان

زنهار مرو که ره به در نیست

دانند جهانیان که در عشق

[...]

سعدی شیرازی
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۳۰۹

 

ما را ز تو یک نفس به سر نیست

الا در تو دری دگر نیست

از منزل تو گذر ندارم

گر هست برون شوی وگر نیست

از تو چه نشان دهد به وجهی

[...]

حکیم نزاری قهستانی
 

اوحدی » دیوان اشعار » مربع

 

از گفته او ترا گذر نیست

وز شیوه عشق خوبتر نیست

اوحدی مراغه‌ای
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۸۳

 

از مهر منت به دل اثر نیست

وز جان جهان ترا خبر نیست

آخر ز چه روی ای نگارین

سوی من خسته ات نظر نیست

ما در قدم تو سر نهاده

[...]

جهان ملک خاتون
 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۷

 

او با تو ، تو را از او خبر نیست

جز عین یکی ، یکی دگر نیست

نقشی که خیال غیر دارد

صاحبنظرش بر آن نظر نیست

چون صورت دوست معنی ماست

[...]

شاه نعمت‌الله ولی
 

نسیمی » دیوان اشعار فارسی » مثنویات » شمارهٔ ۵

 

در عالم عشق خیر و شر نیست

شادی و غمی و نفع و ضر نیست

عمادالدین نسیمی
 

قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۷۹

 

تا با خودم از خودم خبر نیست

چون با یارم ز من اثر نیست

چندانکه دویدم اندرین کوی

از کوچه یار ره بدر نیست

ای زاهد خشک، بگذر از من

[...]

قاسم انوار
 

وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » ترکیبات » در هجو ملا فهمی

 

از قصهٔ شب ترا خبر نیست

چون گوش تو هیچ گوش کر نیست

تا چاشتگهی، به خواب مستی

گوشت به دهل زن سحر نیست

رسواتر از این نمی‌توان گفت

[...]

وحشی بافقی
 

مشتاق اصفهانی » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۲

 

آن را که سوی بتی نظر نیست

در کشور عشق دیده‌ور نیست

عشق آنوادی است کش به هر گام

صد راه ز نست و راهبر نیست

هجران صهبا که می‌کشان را

[...]

مشتاق اصفهانی
 

نورعلیشاه » دیوان اشعار » غزلیات » بخش دوم » شمارهٔ ۲۴

 

ای آنکه ترا بمن نظر نیست

منظور بجز توام نظر نیست

تا نور تو بر قمر نتابد

این تابش نور در قمر نیست

این چاشنئی که در لب تست

[...]

نورعلیشاه
 

نورعلیشاه » دیوان اشعار » غزلیات » بخش دوم » شمارهٔ ۲۵

 

سودی نرسد بجز زیانش

سودای تو هر کرا بسر نیست

عشاق ترا ز موی و رویت

پروای شب و غم سحر نیست

هر سو که زنی خدنگ غمزه

[...]

نورعلیشاه