گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

 

من گر گهرم وگر سفالم

پیرایهٔ توست روی مالم

نظامی
 

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۸

 

امروز مبارک است فالم

کافتاد نظر بر آن جمالم

الحمد خدای آسمان را

کاختر به درآمد از وبالم

خواب است مگر که می‌نماید

[...]

سعدی
 

اوحدی » دیوان اشعار » مربع

 

من کشتهٔ عشق آن جمالم

آشفتهٔ آن دو زلف و خالم

اوحدی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۱۳

 

بگرفت ز دست غم ملالم

باشد که نظر کنی به حالم

من بلبل مست در گلستان

از شوق رخش چرا ننالم

در حسرت آن هلال ابرو

[...]

جهان ملک خاتون
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۱۶

 

آخر نظری فکن به حالم

از دست فراق چند نالم

بفرست خیال تا ببیند

کز جور غم تو بر چه حالم

گفتم مگرت به خواب بینم

[...]

جهان ملک خاتون
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۱۸

 

تا هست نظر بدان جمالم

یک لحظه نرفت از خیالم

در شوق دو روی چون گل تو

تا چند چو بلبلی بنالم

در حسرت طاق ابروانش

[...]

جهان ملک خاتون
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » دیباچهٔ دیوان

 

در کوی تو طالب وصالم

باشد که نظر کنی به حالم

در کوی تو طالب وصالم

باشد که نظر کنی به حالم

در کوی تو طالب وصالم

[...]

جهان ملک خاتون
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » ترجیع بند

 

در کوی تو طالب وصالم

باشد که نظر کنی به حالم

در کوی تو طالب وصالم

باشد که نظر کنی به حالم

در کوی تو طالب وصالم

[...]

جهان ملک خاتون
 

فصیحی هروی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱ - مدح حسن‌خان شاملو

 

مستانه ز بس که دیده حالم

مدهوش شد از می سوالم

فصیحی هروی
 

ابوالحسن فراهانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۲۶

 

ای آن که ز ناله میکنی منع

زنهار مده دگر ملالم

انصاف نداری و مروّت

یا نیستت آگهی ز حالم

بلبل با گل نشسته ناله

[...]

ابوالحسن فراهانی
 

وحیدالزمان قزوینی » شهرآشوب کوچک » بخش ۳۷ - صفت رمّال

 

رمّال که از غمش چو نالم

دارد خبری ز کلّ حالم

وحیدالزمان قزوینی
 

آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۷۷۱

 

زد هجر بصبح وصال فالم

خور داد نشان از آن جمالم

خورشید اگر بخانه باشد

اختر چه غم است ازو بالم

سودای جمال آن پری روی

[...]

آشفتهٔ شیرازی
 
 
sunny dark_mode