گنجور

عطار » الهی نامه » بخش اول » (۱) حکایت زن صالحه که شوهرش به سفر رفته بود

 

گرفته خواهر از بهر خدایم

بسی انعامها کرده بجایم

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش دوم » (۴) حکایت امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه بامور

 

که دو روز از پی یک مور دایم

ز تو بود آسمانها پُر متایم

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش ششم » (۵) حکایت حسین منصور حلاج بر سر دار

 

که هر دل کو بقیومست قایم

نترسد ذرّهٔ از لؤم لایم

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش پایانی » (۱۲) حکایت رندی که از دکانی چیزی می‬‌خواست

 

خدایا من چو آن رند گدایم

که بر تن نیست بی صد زخم جایم

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » روایت دیگر دیباچۀ الهی‌نامه » در آغاز آلهی نامه

 

نشان ده بی نشانا تا درآیم

بکام دل زبان را برگشایم

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۳ - زاری هرمز در عشق گل پیش دایه

 

برانم داشت دل تالب گشایم

ز لعلش ناگهی شکّر ربایم

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۰ - در صفت موی

 

چو مویی زان بچشمت در نیایم

که در چشم تو مویی مینمایم

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۰ - در صفت موی

 

چو از موی دو تای تو جدایم

چو مویت مانده با پشت دوتایم

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۲ - آمدن فرّخ بترکستان بطلب گل

 

بفرّخ گفت در بندست پایم

وگرنه پیش خدمت با سرآیم

عطار نیشابوری
 

عطار » سی فصل » بخش ۵

 

علی باشد میان خلق قائم

علی را در جهان میدان تو دائم

عطار نیشابوری
 

عطار » سی فصل » بخش ۲۵

 

تو ای اندر جهان پیوسته قائم

جهان می‌نازد از ذات تو دایم

عطار نیشابوری
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۳ - آغاز سخن

 

ورای روح سرّی هست دائم

که روح از سرّ آن نور است قائم

عطار نیشابوری
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۴ - در توحید فرماید

 

بدنیا در بدان نورند قایم

به عقبی در بقا یابند دایم

عطار نیشابوری
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۶ - دربیان و شرح عقل فرماید

 

بدان جوهر هرانکو نیست قایم

بود اندر صف جمع بهایم

عطار نیشابوری
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۱۱ - در بیان و شرف علم فرماید

 

عمل را علم چون جانست دایم

وجود شخص از جانست قایم

عطار نیشابوری
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۱۲ - در بیان مرد دین و شرح پیر فرماید

 

شب و روزت بود این درد دایم

وجود تو بود زین درد قایم

عطار نیشابوری
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۱۸ - در بیان نصیحت و نگاهداشت صحبت

 

نظر بر فضل او میدار دائم

بلطف حق درین ره باش قائم

عطار نیشابوری
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۱۹ - در تحقیق صحبت فرماید

 

بود ثابت قدم در شرع دائم

بامر و نهی در پیوسته قائم

عطار نیشابوری
 
 
۱
۲
۳
۶