گنجور

عطار » الهی نامه » بخش پایانی » (۳) حکایت آن مرد که از اویس سؤال کرد

 

چنین کس را که زهدی بی‌حسابست

چو ازگور و کفن چندین حجابست

عطار
 

عطار » الهی نامه » روایت دیگر دیباچۀ الهی‌نامه » در آغاز آلهی نامه

 

دل عطّار از دردت خرابست

گذر سوی خرابیها صوابست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هفتم » بخش ۶ - الحکایه و التمثیل

 

چو مویی تا بکوهی در حسابست

چه مویی و چه کوهی چون حجابست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هفتم » بخش ۶ - الحکایه و التمثیل

 

دو هم دم را که با هم شان حسابست

اگر مویی میان باشد حجابست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش پانزدهم » بخش ۴ - الحکایه و التمثیل

 

ترا رفتن ازین روزن صوابست

که صحرای جهان پر آفتابست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هفدهم » بخش ۴ - الحکایه و التمثیل

 

هزاران دل برین آتش کبابست

کرا پروای این یک قطره ‌آبست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲ - در نعت سیدالمرسلین خاتم النبیین صلی اللّه علیه و آله و سلم

 

ترا امّ القری کی در حسابست

نبی امّی ازامّ الکتابست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۰ - در فضیلت امام شافعی

 

دلش تا پیشگه چون بی حسابست

کتاب امّتش اُمّالکتابست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۴ - آغاز داستان

 

چنان بختم ز بیداری پر آبست

که فتنه زیر بختم مست خوابست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۷ - نامه نوشتن گل به خسرو در فراق و ناخوشی

 

دلم پر آتش و چشمم پر آبست

اگر با من درآمیزی صوابست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۹ - آغاز نامۀ گل بخسرو

 

چو او نیلوفر بی آفتابست

ببوی آشنا در زیر آبست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۱ - رسیدن نامۀ گل بخسرو

 

ز من بگریخت، بسیارم شتابست

که گر خادم رود از پس صوابست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۵ - رزم خسرو با شاپور

 

بغایت رای و تدبیری صوابست

دلت صافی و رایت آفتابست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۶ - رسیدن خسرو و گل با هم و رفتن به روم

 

زری کان سر بمهر آفتابست

بیک جو زر از آن دلها کبابست

عطار
 

عطار » سی فصل » بخش ۴

 

خیال دزد تو فکر حجابست

ز فکر تو همه کارت خرابست

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۳ - آغاز سخن

 

بنای دوستی خود بر عتابست

عتاب اندر محبت فتح بابست

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۱۲ - در بیان مرد دین و شرح پیر فرماید

 

اگرچه نفست از وی در عذابست

ولیکن جان و دل را فتح بابست

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۳ - در حقیقت سرّ منصور و دریافتن اعیان گوید

 

حقیقت مرگ هم مانند خوابست

چو برقی عمر تو اندر شتابست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۷ - در خطاب کردن با دل و دریافتن اسرار معانی فرماید

 

حجابت صورتست و دل حجابست

از آنت این همه راز و حسابست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۱۹ - در اظهار کردن قوّت و قدرت و استغناء کل فرماید

 

اناالحق گوی کان دیرت خرابست

درون دیر بیشک آفتابست

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۵