گنجور

سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۸ - اندرز و نصیحت

 

خوشست عمر دریغا که جاودانی نیستپس اعتماد بر این پنج روز فانی نیست
درخت قد صنوبر خرام انسان رامدام رونق نوباوهٔ جوانی نیست
گلیست خرم و خندان و تازه و خوشبویولیک امید ثباتش چنانکه دانی نیست
دوام پرورش اندر کنار مادر دهرطمع مکن که درو بوی مهربانی نیست
مباش غره و غافل چو میش سر در پیشکه در طبیعت […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » روح آزرده

 

بشکوه گفت جوانی فقیر با پیریبروزگار، مرا روی شادمانی نیست
بلای فقر، تنم خسته کرد و روح بکشتبمرگ قانعم، آن نیز رایگانی نیست
کسی بمثل من اندر نبردگاه جهانسیاه روز بلاهای ناگهانی نیست
گرسنه بر سر خوان فلک نشستم و گفتکه خیرگی مکن، این بزم میهمانی نیست
به خلق داد سرافرازی و مرا خواریکه در خور تو، ازین به […]


متن کامل شعر را ببینید ...

پروین اعتصامی
 

وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۸۷

 

چه لطفها که در این شیوه نهانی نیستعنایتی که تو داری به من بیانی نیست
کرشمه گرم سؤال است ، لب مکن رنجهکه احتیاج به پرسیدن زبانی نیست
رموز کشف و کرامات سالکان طریقورای رمز شناسی و نکته دانی نیست
به هر که خواه نشین گر چه این نه شیوه تستکه از تو در دل ما راه بدگمانی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

وحشی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳

 

مبند دل به حیاتی که جاودانی نیستکه زندگانی ده روزه زندگانی نیست
به چشم هر که سیه شد جهان ز رنج خمارشراب تلخ کم از آب زندگانی نیست
ز شرم موی سفیدست هوشیاری منوگرنه نشاهٔ مستی کم از جوانی نیست
جدا بود شکر و شیر، همچو روغن و آبدرین زمانه که آثار مهربانی نیست
ز صبح صادق پیری چه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۱۵

 

مبند دل به حیاتی که جاودانی نیست
که زندگانی ده روزه زندگانی نیست
همان ز نامه و پیغام شاد می گردند
اگر چه دوستی اهل دل زبانی نیست
به چشم هر که سیه شد جهان ز رنج خمار
شراب تلخ کم از آب زندگانی نیست
ز شرم موی سفیدست هوشیاری من
وگرنه نشأه مستی کم از جوانی نیست
جدا بود شکر و شیر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۱۶

 

می دو ساله نشاطش کم از جوانی نیست
شراب کهنه کم از عمر جاودانی نیست
که باز حرف گلوگیر توبه را سر کرد؟
که در بدیهه مینای می روانی نیست
ز جاده سخن راست، پای بیرون نه
که هیچ علم چو علم مزاج دانی نیست
چسان به خامه دهم شرح اشتیاق ترا؟
چو شمع، سوزش پنهان من زبانی نیست
به زیر منت خشک […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹ - انتحار تدریجی

 

خجل شدم ز جوانی که زندگانی نیستبه زندگانی من فرصت جوانی نیست
من از دو روزه هستی به جان شدم بیزارخدای شکر که این عمر جاودانی نیست
همه بگریه ابر سیه گشودم چشمدراین افق که فروغی ز شادمانی نیست
به غصه بلکه به تدریج انتحار کنمدریغ و درد که این انتحار آنی نیست
نه من به سیلی خود سرخ […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شهریار
 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۶۵ - فی الشّکایه

 

مرا که هیچ نصیی ز شادمانی نیست
بسی تفاوتم از مرگ و زندگانی نیست
بروزگار جوانی اگر ترا رنگیست
مرا بجز سیبی رنگی از جوانی نیست
ز من فلک عوض عشوه عمر می خواهد
که عشوه نیز درین دور رایگانی نیست
ز نا روایی کارم شکایتست ار نی
در آب چشمم تقصیر از روانی نیست
برای نظم معیشت همیشه در سعیم
چه سود سعی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل