گنجور

فردوسی » شاهنامه » داستان کاموس کشانی » بخش ۶

 

همی تیره شد روی اختر درشت

دلیران بدشمن نمودند پشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان کاموس کشانی » بخش ۶

 

بشد گیو و لشکر همه بازگشت

پر از کشته دیدند هامون و دشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان کاموس کشانی » بخش ۱۰

 

کنون کار ز اندازه اندر گذشت

دلم زین سخن پر ز تیمار گشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان کاموس کشانی » بخش ۱۱

 

چو خورشید تابان ز گنبد بگشت

ز بالا همی سوی خاور گذشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان کاموس کشانی » بخش ۱۴

 

جهان بود یکسر چو باغ بهشت

بدیدار ایشان شده خوب زشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان کاموس کشانی » بخش ۱۵

 

وزان جایگه گرد لشکر بگشت

بهر خیمه و پرده‌ای برگذشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان خاقان چین » بخش ۶

 

دو بهره ازیشان بشمشیر کشت

دلیران توران نمودند پشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان خاقان چین » بخش ۱۱

 

بزد اسپ و زان جایگه بازگشت

بران پیل وان بستگان برگذشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان خاقان چین » بخش ۱۲

 

بایوان شد و نامه پاسخ نوشت

بباغ بزرگی درختی بکشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان خاقان چین » بخش ۱۲

 

فرستاد و فرمود تا بازگشت

از ایران بسوی سپهبد گذشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان بیژن و منیژه » بخش ۳

 

چنینست کردار این گوژپشت

چو نرمی بسودی بیابی درشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان بیژن و منیژه » بخش ۸

 

نگه کن بدین گنبد گوژپشت

که خیره چراغ دلم را بکشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۵

 

بیاراست لشکر به سان بهشت

به باغ وفا سرو کینه بکشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۸

 

به آورد با من ببایدت گشت

سوی رود خواهی وگر سوی دشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۸

 

خروشیدن نای رویین ز دشت

برآمد چو نیزه ز بالا بگشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۱۰

 

ز دامی که پای من آزاد گشت

نپویم بر آن سوی آباد دشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۱۳

 

چو آن نامه را زود پاسخ نوشت

پدید آورید اندر او خوب و زشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۱۴

 

بفرمود تا نامه پاسخ نوشت

درختی به نوی به کینه بکشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۱۸

 

بیفگند شمشیر هندی ز مشت

به نومیدی از جنگ بنمود پشت

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۱۸

 

چو ما چرخ گردان فراوان سرشت

درود آن کجا بآرزو خود بکشت

ابوالقاسم فردوسی
 
 
۱
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲