گنجور

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱

 

کنون ای سخن گوی بیدار مغز

یکی داستانی بیارای نغز

سخن چون برابر شود با خرد

روان سراینده رامش برد

کسی را که اندیشه ناخوش بود

[...]

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۲

 

چنین گفت موبد که یک روز طوس

بدانگه که برخاست بانگ خروس

خود و گیو گودرز و چندی سوار

برفتند شاد از در شهریار

به نخچیر گوران به دشت دغوی

[...]

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۳

 

بسی برنیامد برین روزگار

که رنگ اندر آمد به خرم بهار

جدا گشت زو کودکی چون پری

به چهره بسان بت آزری

بگفتند با شاه کاووس کی

[...]

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۴

 

بدین داستان نیز شب برگذشت

سپهر از بر کوه تیره بگشت

نشست از بر تخت سودابه شاد

ز یاقوت و زر افسری برنهاد

همه دختران را بر خویش خواند

[...]

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۵

 

به مهر اندرون بود شاه جهان

که بشنید گفتار کارآگهان

که افراسیاب آمد و صدهزار

گزیده ز ترکان شمرده سوار

سوی شهر ایران نهادست روی

[...]

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۶

 

چو یک پاس بگذشت از تیره شب

چنان چون کسی راز گوید به تب

خروشی برآمد ز افراسیاب

بلرزید بر جای آرام و خواب

پرستندگان تیز برخاستند

[...]

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۷

 

بیاورد گرسیوز آن خواسته

که روی زمین زو شد آراسته

دمان تا لب رود جیحون رسید

ز گردان فرستاده‌ای برگزید

بدان تا رساند به شاه آگهی

[...]

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۸

 

هیونی بیاراست کاووس شاه

بفرمود تا بازگردد به راه

نویسندهٔ نامه را پیش خواند

به کرسی زر پیکرش برنشاند

یکی نامه فرمود پر خشم و جنگ

[...]

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۹

 

چو خورشید تابنده بنمود پشت

هوا شد سیاه و زمین شد درشت

سیاووش لشکر به جیحون کشید

به مژگان همی از جگر خون کشید

چو آمد به ترمذ درون بام و کوی

[...]

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۰

 

نگه کرد گرسیوز نامدار

سواران ترکان گزیده هزار

خنیده سپاه اندرآورد گرد

بشد شادمان تا سیاووش گرد

سیاوش چو بشنید بسپرد راه

[...]

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۱

 

دبیر پژوهنده را پیش خواند

سخنهای آگنده را برفشاند

نخست آفریننده را یاد کرد

ز وام خرد جانش آزاد کرد

ازان پس خرد را ستایش گرفت

[...]

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۲

 

چو از سروبن دور گشت آفتاب

سر شهریار اندرآمد به خواب

چه خوابی که چندین زمان برگذشت

نجنبیند و بیدار هرگز نگشت

چو از شاه شد گاه و میدان تهی

[...]

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۳

 

شبی قیرگون ماه پنهان شده

به خواب اندرون مرغ و دام و دده

چنان دید سالار پیران به خواب

که شمعی برافروختی ز آفتاب

سیاوش بر شمع تیغی به دست

[...]

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۴

 

چو آگاهی آمد به کاووس شاه

که شد روزگار سیاوش تباه

به کردار مرغان سرش را ز تن

جدا کرد سالار آن انجمن

ابر بی‌گناهش به خنجر به زار

[...]

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۵

 

چو لشکر بیامد ز دشت نبرد

تنان پر ز خون و سران پر ز گرد

خبر شد ز ترکان به افراسیاب

که بیدار بخت اندرآمد به خواب

همان سرخه نامور کشته شد

[...]

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۶

 

چو خورشید برزد سر از کوهسار

بگسترد یاقوت بر جویبار

تهمتن همه خواسته گرد کرد

ببخشید یکسر به مردان مرد

خروش آمد و نالهٔ کرنای

[...]

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۷

 

چنان دید گودرز یک شب به خواب

که ابری برآمد ز ایران پرآب

بر آن ابر باران خجسته سروش

به گودرز گفتی که بگشای گوش

چو خواهی که یابی ز تنگی رها

[...]

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۸

 

بسا رنجها کز جهان دیده‌اند

ز بهر بزرگی پسندیده‌اند

سرانجام بستر جز از خاک نیست

از او بهره زهر است و تریاک نیست

چو دانی که ایدر نمانی دراز

[...]

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۹

 

سواران گزین کرد پیران هزار

همه جنگجوی و همه نامدار

بدیشان چنین گفت پیران که زود

عنان تگاور بباید بسود

شب و روز رفتن چو شیر ژیان

[...]

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۲۰

 

چو از لشگر آگه شد افراسیاب

برو تیره شد تابش آفتاب

بزد کوس و نای و سپه برنشاند

ز ایوان به کردار آتش براند

دو منزل یکی کرد و آمد دوان

[...]

فردوسی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode