گنجور

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴۲ - فصل در صفت عشق و محبت

 

هر چه گویی گر «آن‌چنان باشد»

صفت عشق غیر از آن باشد

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴۲ - فصل در صفت عشق و محبت

 

هر که با عشق هم‌عنان باشد

منزلش زآن سوی جهان باشد

سنایی
 
 
۱
۲