گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۵ - مدح خواجه ابونصر

 

مجلس شاه را چنان باشد

که بدن را لطیف جان باشد

مسعود سعد سلمان
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴۲ - فصل در صفت عشق و محبت

 

هر چه گویی گر «آن‌چنان باشد»

صفت عشق غیر از آن باشد

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴۲ - فصل در صفت عشق و محبت

 

هر که با عشق هم‌عنان باشد

منزلش زآن سوی جهان باشد

سنایی
 
 
۱
۲
۳
۶