گنجور

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۶۰

 

جستم از یاری نشان آن پسر
کاب حیوانست جویای لبش
گفت بیگناهان بجیحونش طلب
کان زمان باشد خلاص از مکتبش
هر نماز دیگری آیم برون
جانب جیحون و جویم لب لبش


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی