گنجور

 
کمال خجندی

جستم از یاری نشان آن پسر

کاب حیوانست جویای لبش

گفت بیگناهان بجیحونش طلب

کان زمان باشد خلاص از مکتبش

هر نماز دیگری آیم برون

جانب جیحون و جویم لب لبش

 
sunny dark_mode