گنجور

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۳۰۸

 

گر زبان در من کشند انکار نیست

مدعی را حد این اسرار نیست

قصه ی مجنون هم از مجنون شنو

عاقلان را با مجانین کار نیست

گر زبان طعن شد بر من دراز

[...]

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » سفرنامه » بخش ۶ - حکایت

 

قطب را پای سفر بر کار نیست

کش رفیقی صاحب الاسرار نیست

حکیم نزاری
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۵۶

 

از تو بر خاطر مرا آزار نیست

بی تو در ملک جهانم کار نیست

گر به جای من ترا عشاق هست

جز تو در عالم مرا دلدار نیست

تا نخواهی صحبت اغیار نیست

[...]

امیرخسرو دهلوی
 

حسینی » کنز الرموز » بخش ۹ - در بیان معرفت روزه

 

روزه داری را که با خود کار نیست

جز بدیدار خدا افطار نیست

حسینی
 

حسینی » کنز الرموز » بخش ۲۶ - در بیان محبت میفرماید

 

خونبهای او بجز دیدار نیست

هر دو عالم را در این ره کار نیست

حسینی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۷۶

 

در فراقت جز غمم کس یار نیست

غم بسی دارم ولی غمخوار نیست

دل ببرد از دستم و یاری نکرد

هیچ مشکلتر از این بر کار نیست

غم ز دل کم نیست ما را در فراق

[...]

جهان ملک خاتون
 

شاه نعمت‌الله ولی » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۰

 

نقش عالم جز خیال یار نیست

جز خیال عشق خود اظهار نیست

گر یکی بینی و گر خود صد هزار

در حقیقت جز یکی اسمار نیست

شاه نعمت‌الله ولی
 

شاه نعمت‌الله ولی » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۲

 

نقش عالم جز خیال یار نیست

جز خیال عشق او اظهار نیست

گر یکی بینی و گر خود صد هزار

در حقیقت جز یکی اشمار نیست

شاه نعمت‌الله ولی
 

قاسم انوار » انیس العارفین » بخش ۲۱ - حکایت در معرفت قلب

 

گر ترا بانفس و شیطان کار نیست

در دیار دل جزو دیار نیست

قاسم انوار
 

قاسم انوار » انیس العارفین » بخش ۲۷ - الحکایة فی معرفة العشق

 

هر که از هستی خود بیزار نیست

از وصال یار برخودار نیست

قاسم انوار
 

قاسم انوار » انیس العارفین » بخش ۳۲ - حکایت استاد و شاگرد

 

هیچ کس امروز در بازار نیست

موسم عیشست و وقت کار نیست

قاسم انوار
 

جامی » هفت اورنگ » سلامان و ابسال » بخش ۱ - آغاز

 

از حریم تو دویی را بار نیست

گفت و گوی اندک و بسیار نیست

جامی
 

جامی » هفت اورنگ » سلامان و ابسال » بخش ۶۵ - در بیان چهار خصلت که از شرایط سلطنت است

 

هر که با این چار خصلت یار نیست

از عروس ملک برخوردار نیست

جامی
 

اسیری لاهیجی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۱

 

هرکه عاشق نیست مرد کار نیست

بوالهوس را بر دراو بار نیست

زآتش عشق است داغی بر دلم

نیست عاشق هرکه دل افکار نیست

هرکه شد مستغرق دیدار تو

[...]

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۱۴ - حکایت

 

طالبان را در دو عالم کار نیست

در دل طالب بغیر از یار نیست

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۵۱ - حکایت ابراهیم ادهم

 

هر که او را ذوق این اسرار نیست

با حقیقت حال او را کار نیست

اسیری لاهیجی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶