گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
صفای اصفهانی

بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم: بنام انکه ذات اوست پیدا - وزو بر ذیل پایان دست مبدا

بخش ۲ - مقدمه: سؤالی چند ما را بود زین پیش - نه از دنیاپرست از سر درویش

بخش ۳ - سؤال اول: تواند شد که روزی عبد سالک - شود حق را ز سر تا پای مالک

بخش ۴ - جواب: تواند شد بلی در سیر ثانی - که فی اللهست در طور معانی

بخش ۵ - سؤال دوم: چه باشد ملک ملک و ملک حق چیست - ز حق یا عبد اعظم ملکت کیست

بخش ۶ - جواب: سؤالاتیست کز ما ترمدی کرد - حدیث معرفت را سرمدی کرد

بخش ۷ - سؤال سوم: چه باشد سر یوم حشر رحمن - مگر بیرون بود از حشر انسان

بخش ۸ - جواب: قیامت باشد ای یاران تجرید - رجوع کثرت اشیا بتوحید

بخش ۹ - سؤال چهارم: شهان دیدند در ره رهزن و غول - نهادندی بنای رتبه بر طول

بخش ۱۰ - جواب: سؤال دلپذیر از عالم جان - جواب جانفزا جوید ز جانان

بخش ۱۱ - سؤال پنجم: چه باشد معنی ختم ولایت - که باشد خاتم این ژرف آیت

بخش ۱۲ - جواب: زهی پاکیزه قول و نیک تحقیق - سؤالی سودمند از روی تدقیق

بخش ۱۳ - سؤال ششم: اگر آدم بذات خویشتن نیست - بگو این کوس سبحانی زدن چیست

بخش ۱۴ - جواب: بیاور ساقی آن صاف صفا خیز - که بدهد صاف را از درد تمییز

بخش ۱۵ - توضیح: یکی ز اهل سلوک از پیر زالی - نمود از روی درویشی سؤالی

بخش ۱۶ - جواب توضیح: چو انصاری ز مژگان گرد ره رفت - بباب پیر خرقانی باو گفت

بخش ۱۷ - سؤال هفتم: چنین کردند از قومی روایت - که سیر سالکان دارد نهایت

بخش ۱۸ - جواب: تو ساقی ای کفت مجلای انوار - بما ده ساغری از باده سرشار

بخش ۱۹ - ادامه: ز سلاک آنکه یحیی بین معاذست - ازین می جان او را التذاذست

بخش ۲۰ - سؤال هشتم: چه باشد حکمت منطوق و مسکوت - که دل را قوتست و روح را قوت

بخش ۲۱ - جواب: بما ده ساقی از آن باده صاف - کزو گردون گذارد بر زمین ناف

بخش ۲۲ - فی المناجات: خدایا سینه من را صفا ده - دلم را حکمت بی منتهی ده

بخش ۲۳ - توضیح: ز من بنیوش هان اسرار دیگر - بطرز دیگر و گفتار دیگر

بخش ۲۴ - سؤال نهم: برین سیرند ثابت اهل اسرار - که در سر ولایت نیست تکرار

بخش ۲۵ - جواب: بریز ای ساقی ای جامت سر جم - بساغر از خم اسمای اعظم

بخش ۲۶ - توضیح: چو موسی طبل ار نی زد بنوبت - شرر زد بر ملائک نار غیرت

بخش ۲۷ - فی المناجات: الهی باز من را ده پر راز - که بنمایم بسمت شاه پرواز

بخش ۲۸ - سؤال دهم: سفر چارست بر گو آن کدامست - الیه و منه هر یک را چه نامست

بخش ۲۹ - جواب: بیا ساقی که در کار سلوکم - بجامی نه بسر تاج ملوکم

بخش ۳۰ - فی المناجات: خدایا نفس ما را راهبر کن - سر و سرخیل ارباب سفر کن