گنجور

 
صفای اصفهانی
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع ساری شد و جلوه کرد و برگشت ورق مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ق» است.

دسترسی سریع به حروف

ت | د | ق | ل | م | ن | و | ی

ت

شمارهٔ ۱: این قطب وجود جسم بیجان تو نیست

شمارهٔ ۲: من بنده تو پادشاه پاینده بذات

د

شمارهٔ ۳: یارب بجلالت رضا قطب وجود

شمارهٔ ۴: پای دل من بسته زنجیر تو باد

ق

شمارهٔ ۵: درجان مقیدان جمال مطلق

ل

شمارهٔ ۶: پوشیده ز حق نیست نه اکثر نه اقل

م

شمارهٔ ۷: پیدا شد و گفت بین رخ حق دیدم

شمارهٔ ۸: من دوش رخ صدق و صفا را دیدم

ن

شمارهٔ ۹: باشد بکف عشق مهار دل من

و

شمارهٔ ۱۰: ای بنده طاعت تو مسرور از تو

شمارهٔ ۱۱: ای نور سما و جلوه طور از تو

ی

شمارهٔ ۱۲: ایجان دلم جسم توئی روح توئی

شمارهٔ ۱۳: باریک میان و نغز و طناز و کشی

شمارهٔ ۱۴: ای چشم دل خواب نئی بیداری

شمارهٔ ۱۵: پرسی از من که مست یا هشیاری