گنجور

باب چهارم در تواضع

 
سعدی
سعدی » بوستان
 

سر آغاز

حکایت در این معنی

حکایت در معنی نظر مردان در خود به حقارت

حکایت بایزید بسطامی

حکایت عیسی (ع) و عابد و ناپارسا

حکایت دانشمند

حکایت توبه کردن ملک زادهٔ گنجه

حکایت

حکایت در معنی تواضع نیکمردان

حکایت در معنی عزت نفس مردان

حکایت خواجه نیکوکار و بنده نافرمان

حکایت معروف کرخی و مسافر رنجور

حکایت در معنی سفاهت نااهلان

حکایت

حکایت در محرومی خویشتن بینان

حکایت

حکایت در معنی تواضع و نیازمندی

حکایت حاتم اصم

حکایت زاهد تبریزی

حکایت در معنی احتمال از دشمن از بهر دوست

حکایت لقمان حکیم

حکایت جنید و سیرت او در تواضع

حکایت زاهد و بربط زن

حکایت صبر مردان بر جفا

حکایت امیرالمومنین علی (ع) و سیرت پاک او

حکایت

حکایت

حکایت ذوالنون مصری