گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عرفی

شماره ۱ - ساقی نامه: بیا ساقی آن تشنگی را بسنج - پس از آرزوی دل ما مرنج

شماره ۲ - مثنویات: بسم اله الرحمن الرحیم - موج نخست است ز بحر قدیم

شماره ۳ - در ستایش آفریدگار: ای همه عین تو و پاک از همه - نقد وجود از تو و خاک از همه

شماره ۴ - در حمد حق سبحانه و تعالی: ای تو بامرزش و آلوده ما - وی تو بغمخواری و آسوده ما

شماره ۵ - در مدح مالک قاب و قوسین: ای طلب چشمه امید ما - ذوق فروش غم جاوید ما

شماره ۶ - در صفت رسول اکرم: بوسه اول که کلید اثر - زد بدر گنج بدایع گهر

شماره ۷ - معراج: ساعتی اندوده بنور عطا - خلوتیان حرم کبریا

شماره ۸ - در مدح نبی اکرم: ای نفس طبع ادب سوز شو - نغمه زنی را گهر افروز شو

شماره ۹ - درصفت آفرینش: بلبل طبعم زند این نغمه باز - کامدم اینک بچمن نغمه ساز

شماره ۱۰ - نعت حق سبحانه تعالی: بود تو مقصود وجودست بس - جز تو همه گفت و شنود است و بس

شماره ۱۱ - حکایت: صبحدمی شعبده بازی که هست - حلیه نیرنگ بناهید بست

شماره ۱۲ - غفلت: ای گهر گنج ادب نام ما - وی اثر رنج طلب نام ما

شماره ۱۳ - داستان: جوی طراز چمن بی ستون - آن به بهشت غم شیرین درون

شماره ۱۴ - نعت: پیشتر از جلوه آثار جود - کز جگر شمع نمی خواست دود

شماره ۱۵ - حکایت: بود یکی انجمن آرای عشق - رنج شمارنده سودای عشق

شماره ۱۶ - طلب دوست: ای هوس آرای محبت شکن - عافیت انگیز ملامت فکن

شماره ۱۷ - رنج و گنج: ای همه چون معصیت آلودگی - عمر تو آلایش بیهودگی

شماره ۱۸ - حکایت: عابدی از شمع هدی نور یاب - گشت شبی مرغ دلش صید خواب

شماره ۱۹ - حکایت: انجمن آرای درون با یزید - محفلی آراست بجمعی مرید

شماره ۲۰ - مقام سخن: نیش قلم چون ره کاوش گرفت - چشمه آثار تراوش گرفت

شماره ۲۱ - حکایت: دید یکی باشه دراج قوت - تافتن و بافتن عنکبوت

شماره ۲۲ - حسن و عشق: ای بصفا انجمن آرای حسن - حسن ز رویت بتماشای حسن

شماره ۲۳ - محفل انس: نیمشبی با دو سه دستان طراز - کرده بافسون در افسانه باز

شماره ۲۴ - داستان رابعه: رابعه آن مریم معنی مسیح - آن چو لب دلبر کنعان ملیح

شماره ۲۵ - شیرین و فرهاد: خداوندا دلم بی نور تنگست - دل من سنگ و کوه طور سنگست

شماره ۲۶ - بامداد شیرین: صباحی دلگشا چون خنده حور - که شادی مست بود اندوه مستور

شماره ۲۷ - توحید: بنام آنکه بار دل گران کرد - دعا را محرم راز نهان کرد

شماره ۲۸ - حکایت: یکی کفر آزمائی دانش آهنگ - صنم بر میتراشید از یکی سنگ

شماره ۲۹ - نقش فرهاد: گرامی چهره پرداز معانی - چنین زد آستین بر نقش مانی

sunny dark_mode