گنجور

 
حزین لاهیجی

بخش ۱ - مثنوی صفیر دل: ثناهای شایسته دلدار را

بخش ۲ - آهنگ پرده سازی نیاز به زبان بی زبانی و برگ و ساز راه حجاز بی...: خدایا دلی ده حقیقت شناس

بخش ۳ - نیایش سرور عرش مسیر، نخستین نقش تقدیر، وسیله کارگاه ایجاد رابطه مبدأ و معاد سلام الله علیه و علی آله الامجاد: دل و دیده ها فرش در راه کیست؟

بخش ۴ - نخل بندی این دلگشا چمن به ستایش خاقان سخن: قلم اولین زاده قدرت است

بخش ۵ - جبین سایی خامه بر آستان عشق: چه سان مدحت عشق سازم رقم؟

بخش ۶ - حکایت: شنیدم تهی دست بی حاصلی

بخش ۷ - حکایت طفلی که ماری در دست داشت و تشبیه دنیا به آن: یکی طفل دیدم به شوق و شعف

بخش ۸ - حکایت: من و زشت رویی به عزم حجاز

بخش ۹ - کام بخشی خامه حکمت نگار به یاد خلاصه ادوار و نقاوه اخیار والد بزرگوار حشره الله مع الاطهار: عطارد مرا گشته آموزگار

بخش ۱۰ - مناجات: خدایا به جاه خداوندیت

بخش ۱۱ - تذکر این حدیث مصطفی که الدال علی الخیر کفاعله: سرم بود در جیب فکرت شبی

بخش ۱۲ - سفیر خامه بلند صریر به هوش افزایی مرزبانان حکمت پذیر: چنین است فرمان که حق را نهان

بخش ۱۳ - حکایت: نمودم سوال از قوی پنجه ای

بخش ۱۴ - حکایت: سیه دل امیری، شبی خفت مست

بخش ۱۵ - حکایت: شنیدم فریدون با فر و هوش

بخش ۱۶ - حکایت: ستم پیشه ای را ببستند سخت

بخش ۱۷ - حکایت: شنیدم که رندی به امید سود

بخش ۱۸ - حکایت: دو کس را سر جنگ بود و ستیز

بخش ۱۹ - حکایت: کنون یاد می آیدم آن زمان

بخش ۲۰ - اشارت به عدل و انصاف و ترک جور و اعتساف: میازار تا می توانی کسی

بخش ۲۱ - حکایت: فرود آمد از تخت شاهی قباد

بخش ۲۲ - حکایت: نهادیم پای سفر در طریق

بخش ۲۳ - حکایت: یکی با کهنسال رنجورگفت

بخش ۲۴ - حکایت: به معروف کرخی، یکی داد پند

بخش ۲۵ - حکایت: گذشتم به شب زنده داری سحر

بخش ۲۶ - حکایت: شبی در نشابور مأوای من

بخش ۲۷ - اشارت به سلوک سبیل عجز و مسکینی و ترک خودی و خودبینی: اگر بنده را سربلندی رسد

بخش ۲۸ - حکایت: شنیدم که سگ سیرتی از گزند

بخش ۲۹ - حکایت: یکی طعن و تشنیع می زد بسی

بخش ۳۰ - اشارت به کلام هدایت نظام عارف عالی مقام که گفت: کن بالخیر موصوفا لا للخیر وصافا: نشستیم با هم به خاک یمن

بخش ۳۱ - ختم کلام و انسجام مرام: حزین از سخن گستری لب ببند

sunny dark_mode