گنجور

حاشیه‌های بابک بامداد مهر - صفحهٔ ۱

 

بابک بامداد مهر

پزشک متخصص پوست ومو


بابک بامداد مهر در ‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۳۶ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۴:

حباب وار ...براندازم ازنشاط کلاه

اگر زروی تو عکسی...به جام ماافتد

ازشادی کلاه خود را پرت می کنم(اما همچون حبابی ناپایدارو توخالی)

حتی اگر تصویری از چهره تو رادر جام ببینم(یعنی اثری ازچهره ی واقعی تو هم برای من که حبابی ازدریای وجودم کافیست)

 

بابک بامداد مهر در ‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۰۸ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۲:

مردم دیده ی روشنایی علاوه بر مردمک چشمهای روشن بین ایهامی دارد به این معنی که سلام بر مردمانی که دیده آنها بصیر وروشن وآگاه است وبوی خوش آشنایی هم ازایشان که اهل بصیرت ونورند استشمام میشود

 

بابک بامداد مهر در ‫۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۲۷ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۸:

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد

ما  به   امید  غمت  خاطر شادی   طلبیم.

حافظ به قول استادرحیمی در"حافظ اندیشه" استادجمع کردن ناهمساز هاست وهمسازکردن تناقضات زندگی شگرداوست.البته معنایی کلیدی دراین بیت نهفته است وآن این است که ادامه زندگی وکشیدن بارغم دوستبدون شادی ونشاط ممکن نیست وباید افسردگی راازمیان بردو درابیات دیگر می گوید که بهره بردن ماازلذات و شادی طلبیدن همه به نیت کشیدن بارامانت وتحمل غم هجران است و ظرافت بیان دراین است که حافظ به شادی وغم آگاه است و ازنگاهی فراتراز غم وشادی به زندگی می نگرد و آن نگاه "عشق "است نه عقل.میکده درمقابل مدرسه است.

 

بابک بامداد مهر در ‫۱ ماه قبل، جمعه ۴ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۲۸ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۵:

بر آستانه ی تسلیم سر بنه حافظ

که گر  ستیزه کنی روزگار  بستیزد

نتیجه گیری غزل و زاویه ی دیدحافظ دراین چندبیت ستیزه نکردن ودرگیرنشدن با روزگاراست.درمواردی پذیرفتن وتسلیم وسربرآستانه نهادن بر روزو شب عربده باخلق خدا کردن ترجیح دارد

 

بابک بامداد مهر در ‫۲ ماه قبل، شنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۰۹ دربارهٔ خاقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۷۰ - در نکوهش مقلدان:

کو زهر بهر دشمن و کو "مهر" بهردوست.تضاد زهر ومهر صحیح تربه نظرمی رسد.البته مهره بامار هم مرتبط ومراعات نظیردارد.

 

بابک بامداد مهر در ‫۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۳۳ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۸۱:

هرگزندانم راندن مستی که افتد بردرم.

درکتاب ملت عشق اشاره شده که مولوی مست ها را ازخود نمی رانده است.

 

بابک بامداد مهر در ‫۲ ماه قبل، جمعه ۷ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۳۹ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳۸:

زیبا

 

بابک بامداد مهر در ‫۳ ماه قبل، شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۲۳ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۷:

به نظرمی رسداشتباهات چاپی ونوشتاری دراین مجموعه بیدل زیادست وخوانش رامشکل می کند
مثلا
یاد او کردی و از "خویش"نرفتی بیدل...

 

بابک بامداد مهر در ‫۴ ماه قبل، شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۰۱ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۳:

درسخنرانی جناب قمشه ای اشاراتی به این غزل می شودکه حتی مصرع های آن راباید به خط زرین نوشت وروی تک تک کلمات توقف کرد وشکوه معنی آن را مزمزه وزمزمه کرد
کردار اهل صومعه ام کرد می پرست
ساقی چراغ باده به ره آفتاب دار

شیطان غم...به این معنی که غم ازجنس شیطان است.

 

بابک بامداد مهر در ‫۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۲۱ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۹۰:

چهره پوشیدن....جمال دیگراست.
کلمه ی که درجای خالی قرارگرفته دربیت اول اشتباه است.اگر تصحیح شود لطف شما موجب اصلاح وزن وخوانش می شود.

 

بابک بامداد مهر در ‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۰:۰۵ دربارهٔ فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۸:

گفتم نگاه را به ...

 

بابک بامداد مهر در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۱۶ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۴۲:

سلام
گردون نگری‌ یعنی اگر به گردون نگاه کنی مثالی از قامت کمان شده وخمیده ماست(چنانکه درادبیات قدیم منحنی بودن فلک و گردون مشهوراست که با کهنسالی آن قرینه است).همانطورکه سیحون نیز مثالی ازاشکهای زلال ماست ودوزخ تشبیهی از شعله های رنج بیهوده ماست و بهشت خیالی از لحظه های آرامش‌ ماست.

 

بابک بامداد مهر در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۱۰ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۹۰:

درجان خودتوبنگر ازنه فلک زیاده

 

بابک بامداد مهر در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۰۸ دربارهٔ بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۰:

از ره غفلت عدم را هستی اندیشیده ایم
شبهه تقریریم و استفهام ما انکاری است.
زیبا ست ،هرچندتلخ است

 

بابک بامداد مهر در ‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۵۷ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۷۱:

چون مرابیدارکرد ازخواب،خواب دیگران
زیباست،درست است که خفته نمی تواندخفته رابیدارکندولی من از خواب (غفلت)دیگران به خودآمدم وبیدارشدم

 

بابک بامداد مهر در ‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۱۵ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۷۶:

غم توبه توی مارا توبه جرعه ای صفا ده

 

بابک بامداد مهر در ‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۰۱ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۸۱:

ترجمان یعنی مترجم.و گفته شده زبان سعی می کندآنچه دردل است را ترجمه کندودرقالب کلمات بیان کند .اینها درست است ولی دریک دید برترو وحدت نگر این همه ی مرزبندی ها را ازمیان برداروهمه را آمیخته ویکی ببین.درابیات دیگرهم بدونیک و آهو وشیر و این جهان وآن جهان را ...همه ی اضداد و دویی ها را درشکسته وآمیخته ویکی دانسته است

 

بابک بامداد مهر در ‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۳۴ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۱۲:

نوری که ازاو تابد هرچشم که برتابد
بیدار ابدیابد برکالبد خفته
بیداری وحیات ابدی دریافتن نور حق دردیدگان است.نور بصر رمزجاودانگیست.

 

بابک بامداد مهر در ‫۱ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۵۶ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۰:

شاه بیت غزل
به هرنظر بت ما جلوه می کندلیکن
کس این کرشمه نبیند که من همی نگرم
واقعا حافظ کرشمه هایی از بت ما می بیندکه به چشم ما عادت
زدگان نمی آید..

 

بابک بامداد مهر در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۵ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۱:

گفتگوی کفر ودین آخربه یک جا می رسد
خواب‌یک خواب است وباشدمختلف تعبیرها

 

[۱] [۲] [۳]