گنجور

حاشیه‌های . دکتر شکوهی

. دکتر شکوهی


. دکتر شکوهی در ‫۲ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۱۹ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۹:

درود. نوشتار درستِ بند دوم غزل چنین است: 
ای شاه! عشق پرور، مانندِ شیرِ مادر * ای شیرجوش! دَر-رَو، جان پدر به رقص آ

چِمار: ای شاه! ای گرامی! تو نیز عشق بِپَروَر، همانند شیر که در پستان مادر، پیش و پس از زاییدن فرزند به جوش می‌آید و مادر شیر را با عشق به فرزندش می‌دهد. ای ابزارِ شیرجوش! در-رَو و بگریز. ازیرا که هیچ نیازی به تو نیست. ای گرامی! ای شاه! جانِ پدر به رقص آی.

محسن چاووشی بند 2 و بند 5 را نا-درست می‌خواند. 

دَر-رَو بن اکنون-و-آینده از ستاک دَر-رَویدن است. 

 

. دکتر شکوهی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۱۸ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹۱۹:

درود. لَخت بیت پایانی را درست کنید.
سپاس
شکوهی
صائب چه اعتماد به اخوان کند، کسی؟
(به جای کُنند بنویسید: کُند)

 

. دکتر شکوهی در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۰۵ دربارهٔ جامی » بهارستان » روضهٔ هفتم (در شعر و بیان شاعران) » بخش ۲۰ - ظهیر فاریابی:

این ابیات از مجد همگر (سراینده هم دوره خواجه حافظ) است. هم چنین بیت پایانی را هم می‌فزایم:
ای آن زمین وقار که بر آسمان فضل
ماه خجسته پیکر خورشید منظری
قومی ز ناقدان سخن گفته ظهیر
ترجیح می دهند بر اشعار انوری
قومی دگر بر این سخن انکار می کنند
فی الجمله در محل نزاعند و داوری
ترجیح یکطرف تو بدیشان نما که هست
زیر نگین حکم تو ملک سخنوری
ما را در این معامله فریادرَس تو باش
نُه-پادشاه مُلک سخن، مَجد همگری
این ابیات در صفحه 47 دیوان مجد همگر در کتابخانه مجلس شورا آمده است.

 

. دکتر شکوهی در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۲۳:۲۹ دربارهٔ نیر تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۲:

فاصله‌گذاری را درست کنید:
نام اربترک باده پرستی است می بیار
نام ار به ترک باده‌پرستی است مَی بیار

 

. دکتر شکوهی در ‫۲ سال و ۵ ماه قبل، پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹، ساعت ۰۰:۱۰ دربارهٔ مسعود سعد سلمان » توصیفات » نام روزهای فرس » شمارهٔ ۲۳ - دیبدین روز:

یک روز مانده به «دین‌روز» در هر ماه را «دَی به دین‌» گویند. از این روی، در لَخت نخست از بیت نخست باید چنین بنویسید:
دَی به دین است و دین مرد خرد ...

 

. دکتر شکوهی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۲۴ دربارهٔ سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱:

تا به کی باشد گل رحسار از ما، در حجاب؟
رخ‌سار درست است.

 

. دکتر شکوهی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۲۳ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۶ - رفتن خواجه و قومش به سوی ده:

آموزه:
مولوی بلخی از روی قلب (:باژگونگی)‌ می‌گوید که اگر زر را باژگونه ببینی، خواهی دانست که زر از کان به دست می‌آید. پس کان مادر زر است.
هم چنین اگر باز هم باژگونه بنگری خواهی دید که نور از دیوار تا خورشید می‌رود. پس خورشید مادر نور است.
زین سبب و از همین روی اگر بنگری می‌بینی که آب از آسمان می‌آید. پس آسمان مادر آب است. حال اگر آب می‌خواهی باید آب را از آسمان «بِستانی»!
پس لَخت درست چنین است: زین سپس بِستان، تو آب از آسمان.
دیگر این که اگر به جای بِستان ما پستان بگذاریم، وزن شعر به هم می‌ریزد.

 

. دکتر شکوهی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۵۵ دربارهٔ سنایی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۵:

این لخت را درست کنید:
نا-درست: باید که تو این اسار از خلق بپوشانی
درست: باید که تو این اسرار ...

 

. دکتر شکوهی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۲۷ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۲۶:

وزن این شعر را نا-درست نوشتید.

 

. دکتر شکوهی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۴۱ دربارهٔ سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۸۴ - قطعه:

واژه «شادیشاه» را جدا بنویسید: شادی‌شاه
هم چنین در لَخت زیر واژه «خورد» درست است:
به معده لقمه ای داد او نه در خور
که با واژة «کرد» هم‌قافیه شود.
سپاس

 

. دکتر شکوهی در ‫۲ سال و ۶ ماه قبل، سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۲۴ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۲۴:

لَخت «به شاخ، سنگ به اندازه ثمر ریزد» بی‌معنی است. اَزیرا که به شاخه به اندازه و مقدار ثمر (:میوه) سنگ می‌زنند، نه این که سنگ می‌ریزند!
اگر کسی از نسخه خطی دارد این لَخت را بنگرد و درست کند.

 

. دکتر شکوهی در ‫۲ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۰۶ دربارهٔ محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۷:

نادرست: که خطای تو ثوابست و گناه تو ثواب
درست: که خطای تو صوابست و گناه تو ثواب
سپاس

 

. دکتر شکوهی در ‫۲ سال و ۸ ماه قبل، سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۲۴ دربارهٔ نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱ - در پژوهش این کتاب:

در بیت زیر واژه «شهرود و آب خوش‌گوارش» را درست کنید.
سپاس
نا-درست:
همان شهر و دو آب خوشگوارش * بنای خسرو و جای شکارش
درست:
همان شَهرود و آب خوش‌گوارش * بنای خسرو و جای شکارش

 

. دکتر شکوهی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۰۲ دربارهٔ فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۵:

لَخت نخست بیت سوم:
نا-درست: زلف رام دام دل‌آویز نسازی، سازی
درست: زلف را دام دل‌آویز نسازی، سازی
.

 

. دکتر شکوهی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۰۰ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۸:

لَختِ بیت پایانی نا-درست است:
خواست بر خسرو و زندگی در میان بگرفت خواب
درست :
خواست بر خسرو زند که در میان بگرفت خواب

 

. دکتر شکوهی در ‫۹ سال و ۱۱ ماه قبل، چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۰۷ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۳۰:

که امشب می نویسد زی نویسد باز فردا ری
یعنی چه؟

 

. دکتر شکوهی در ‫۱۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ساعت ۱۵:۱۱ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۶۷ - در بیان آنک تن روح را چون لباسی است و این دست آستین دست روحست واین پای موزهٔ پای روحست:

در این لخت نیز حرف "و"‌را بسترید تا به لخت زیر تبدیل شود:
پس مترس از جسم، جان بیرون شدن

 

. دکتر شکوهی در ‫۱۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ساعت ۱۵:۱۰ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۶۷ - در بیان آنک تن روح را چون لباسی است و این دست آستین دست روحست واین پای موزهٔ پای روحست:

در این لخت واژه پایانی را درست کنید: دست و پا در خواب بینی و ایتلاف
ایتلاف تبدیل به "ائتلاف" شود

 

. دکتر شکوهی در ‫۱۱ سال و ۱ ماه قبل، پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ساعت ۰۹:۰۲ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۳۳:

سروده های پایین نثر را نادرست نوشتید. درست کنید:
ﺗﺎ دل دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁری

ﺑﻮﺳﺘﺎن ﭘﺪر ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻪ
ﭘﺨﺘﻦ دﻳﮓ ﻧﻴﻜﺨﻮاهﺎن را

هﺮ ﭼﻪ رﺧﺖ ﺳﺮ اﺳﺖ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎ ﺑﺪاﻧﺪﻳﺶ هﻢ ﻧﻜﻮﻳﻰ آﻦ

دهﻦ ﺳﮓ ﺑﻪ ﻟﻘﻤﻪ دوﺧﺘﻪ ﺑﻪ

 

. دکتر شکوهی در ‫۱۱ سال و ۱ ماه قبل، پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ساعت ۰۸:۳۲ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۷:

در پی بیت زیر یک بیت جا افتاده است. آن را بیافزایید:
چو پرخاش بینی تحمل بیار
که سهلی ببندد در کار زار
به شیرین زبانی و لطف و خوشی
توانی که پیلی به مویی کشی

 

۱
۲