گنجور

حاشیه‌گذاری‌های احمد نیکو

احمد نیکو


احمد نیکو در ‫۱ سال و ۶ ماه قبل، یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۴۱ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۴:

رباعی بدین متن صحیح است:

با باده نشین که ملک محمود اینست

وز چنگ شنو که لحن داود اینست

از نامده و رفته دگر یاد مکن

خوش باش که از وجود مقصود اینست

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۹:۲۴ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۹:

از جرم گل سیاه تا اوج زُحل

کردم همه مشکلات گیتی را حل

بگشادم بندهای مشکل به حِیَل

هر بند گشاده شد مگر بند اَجَل

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۴۰ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۱۰:

رباعی بدین متن صحیح است:

دوری که در او آمدن و رفتن ماست

آن را نه بدایت نه نهایت پیداست

کس می نزند دمی در این معنی راست

کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۳۲ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۶:

متن بیت اول بدینصورت هم صحیح می باشد

خیام اگر ز باده مستی خوش باش

با لاله رخی اگر نشستی خوش باش

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۳۰ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۶:

عبارت درست مصراع چهارم رباعی

فارغ بنشین کاین همه آوازه دهند

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۲۸ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۴۷:

مصرع دوم رباعی بدین عبارت هم صحیح است

بی مونس و بی ندیم و بی همدم و جفت

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۲۱ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۳:

رباعی بدین متن صحیح است:

در خواب بدم مرا خردمندی گفت

کز خواب کسی را گل شادی نشکفت

کاری چه کنی که با اجل باشد جفت

می نوش که عمرهات می باید خُفت

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۱۸ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۹:

مصرع سوم

شاهی بودم که تاج زرینم بود

 

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۰۵ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » هیچ است [۱۰۷-۱۰۱] » رباعی ۱۰۷:

دانی ز جهان چه طَرْف بربستم؟ هیچ

در کار جهان چگونه وارستم ؟ هیچ

شمعِ طَرَبم، ولی چو بنشستم، هیچ

خود جامِ جَمَم، ولی چو بشکستم، هیچ

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۰۰ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۹:

گویند هر آنکسان که با پرهیزند

زانسان که بمیرند بدانسان خیزند

ما با می و معشوق از آنیم مدام

تابو که به حشرمان چنان انگیزند

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۵۵ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۷:

در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش

دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش

از دسته هر کوزه برآورده خروش

صد کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۲۴ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۸:

متن صحیح بیت اول رباعی:

چون نیست حقیقت و یقین اندر دست

نتوان به گمان و شک همه عمر نشست

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۲۳ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۱:

هر سبزه که بر کنار جویی بوده است

گویی که خط فرشته خویی بوده است

پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی

کان سبزه ز خاک ماهرویی بوده است

 

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۱۹ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۹:

بیت دوم رباعی بدین متن هم صحیح است:

بسیار همی روند و بسیار آیند

بربای نصیب خویش کِت بربایند

 

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۴۷ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۹۴:

عبارت صحیح مصرع چهارم رباعی:

کاندوه جهان به می فرو باید شست

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۴۵ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۶:

برگیر پیاله و سبو ای دلجوی

تا بخرامیم گرد باغ و لب جوی

بس شخص عزیز را که چرخ بدخوی

صدبار پیاله کرد و صدبار سبوی

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۲۷ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۱:

رفتیم و ز ما زمانه آشفته بماند

با آنکه ز صد گهر یکی سفته بماند

افسوس که صد هزار معنی دقیق

از بی خردی خلق ناگفته بماند

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۹ ماه قبل، دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۲۳ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۷:

اسرار اَزَل را نه تو دانی و نه من

وین خط مقرمط نه تو خوانی و نه من

هست از پس پرده گفتگوی من و تو

چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من

(رباعی از خیام)

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۹ ماه قبل، چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۲۲ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » از ازل نوشته [۳۴-۲۶] » رباعی ۳۲:

متن درست بیت اول چنین است:

ای دل چو حقیقت جهان هست مجاز

چندین چه بری خواری ازین رنج و نیاز

 

احمد نیکو در ‫۱ سال و ۹ ماه قبل، چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۲۰ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » از ازل نوشته [۳۴-۲۶] » رباعی ۳۰:

متن درست بیت اول چنین است:

تا خاک مرا به قالب آمیخته اند

بس فتنه کزین خاک برانگیخته اند

 

۱
۲
۳
۴
۵
۱۴
sunny dark_mode