گنجور

حاشیه‌های احمد نیکو

احمد نیکو


احمد نیکو در ‫۱ ماه قبل، پنجشنبه ۱ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۵۷ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۰۹:

مصراع سوم بدین عبارت هم صحیح است:

احوال جهان و عمر فانی و وجود

 

احمد نیکو در ‫۲ ماه قبل، چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۱۵ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۶:

مصرع آخر بدین صورت می باشد:

خشت سر خم ز تاج کیخسرو به

 

 

 

احمد نیکو در ‫۲ ماه قبل، یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۲۵ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۷:

مصراع دوم:

تا چند کنی برگل آدم خواری

 

احمد نیکو در ‫۲ ماه قبل، یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۴۱ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۴:

مصراع چهارم:

خوش باش که از وجود مقصود این است

 

احمد نیکو در ‫۲ ماه قبل، پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۹:۲۴ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۹:

از قعر گل سیاه تا اوج زُحل

کردم همه مشکلات گیتی را حل

بگشادم بندهای مشکل به حِیَل

هر بند گشاده شد مگر بند اَجَل

 

احمد نیکو در ‫۲ ماه قبل، چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۴۰ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۱۰:

متن بیت اول بدینصورت صحیح می باشد

دوری که در او آمدن و رفتن ماست

آن را نه بدایت نه نهایت پیداست

 

احمد نیکو در ‫۲ ماه قبل، چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۳۲ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۶:

متن بیت اول بدینصورت هم صحیح می باشد

خیام اگر ز باده مستی خوش باش

با لاله رخی اگر نشستی خوش باش

 

احمد نیکو در ‫۲ ماه قبل، چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۳۰ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۶:

عبارت درست مصراع چهارم رباعی

فارغ بنشین کاین همه آوازه دهند

 

احمد نیکو در ‫۲ ماه قبل، چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۲۸ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۴۷:

مصرع دوم رباعی بدین عبارت هم صحیح است

بی مونس و بی ندیم و بی همدم و جفت

 

احمد نیکو در ‫۲ ماه قبل، چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۲۱ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۳:

متن بیت دوم بدینصورت می باشد:

کاری چه کنی که با اجل باشد جفت

برخیز که عمرهات می باید خُفت

 

احمد نیکو در ‫۲ ماه قبل، چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۱۸ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۹:

مصرع سوم

شاهی بودم که تاج زرینم بود

 

 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۰۵ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هیچ است [۱۰۷-۱۰۱] » رباعی ۱۰۷:

دانی ز جهان چه طَرْف بربستم؟ هیچ

وَز حاصلِ ایام چه در دستم؟ هیچ

شمعِ طَرَبم، ولی چو بنشستم، هیچ

آن جامِ جَمَم، ولی چو بشکستم، هیچ

(رباعی از خاقانی)

 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۰۰ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۹:

گویند هر آنکسان که با پرهیزند

زانسان که بمیرند بدانسان خیزند

ما با می و معشوق از آنیم مدام

تابو که به حشرمان چنان انگیزند

 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۵۵ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۷:

در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش

دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش

از دسته هر کوزه برآورده خروش

صد کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش

 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۲۴ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۸:

متن صحیح بیت اول رباعی:

چون نیست حقیقت و یقین اندر دست

نتوان به گمان و شک همه عمر نشست

 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۲۳ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۱:

متن صحیح بیت دوم رباعی:

پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی

کان سبزه ز خاک ماهرویی رسته است

 

 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۱۹ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۹:

بیت دوم رباعی بدین متن هم صحیح است:

بسیار چو تو شدند و بسیار آیند

بربای نصیب خویش کِت بربایند

 

 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۴۷ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۹۴:

عبارت صحیح مصرع چهارم رباعی:

کاندوه جهان به می فرو باید شست

 

احمد نیکو در ‫۴ ماه قبل، سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۴۵ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۶:

برگیر پیاله و سبو ای دلجوی

تا بخرامیم گرد باغ و لب جوی

بس شخص عزیز را که چرخ بد خوی

صدبار پیاله کرد و صدبار سبوی

 

احمد نیکو در ‫۵ ماه قبل، دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۲۷ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۱:

رفتیم و ز ما زمانه آشفته بماند

با آنکه ز صد گهر یکی سفته بماند

افسوس که صد هزار معنی دقیق

از بی خردی خلق ناگفته بماند

 

۱
۲
۳
۱۳