گنجور

 
خیام نیشابوری

هان کوزه‌گرا بپای اگر هشیاری

تا چند کنی بر گل مردم خواری

انگشت فریدون و کف کیخسرو

بر چرخ نهاده‌ای چه می‌پنداری

 
جدول قرآن کریم