گنجور

 
خیام

هان کوزه‌گرا بپای اگر هشیاری

تا چند کنی بر گل مردم خواری؟

انگشت فریدون و کف کیخسرو

بر چرخ نهاده‌ای، چه می‌پنداری؟

 
sunny dark_mode