گنجور

 
سراج قمری

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «سرو نازان شود زرفتارش» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ش» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
د
ش
ن
ه
ی

شمارهٔ ۱: هین در فکن به جام، شراب مغانه را

شمارهٔ ۲: در پیش من زبهر طرب کوزه ی مل است

شمارهٔ ۳: به باغ مردمی خاری نمانده ست

شمارهٔ ۴: چون لب تو غنچه نبود، چو رخت سمن نباشد

شمارهٔ ۵: هین در دهید باده که آنها که آگهند

شمارهٔ ۶: کجا کسی که چو او را صبوح دست دهد

شمارهٔ ۷: ای نعل من از غمت در آتش

شمارهٔ ۸: سرو نازان شود زرفتارش

شمارهٔ ۹: ای به دو چشم نرگسین آفت روزگار من

شمارهٔ ۱۰: دم او، زنده کند مرده از انک

شمارهٔ ۱۱: در این دوران تنی محرم نیابی

شمارهٔ ۱۲: در حق من زحادثه نامهربان تری

شمارهٔ ۱۳: به جان آمدم بی تو، جانا کجایی

شمارهٔ ۱۴: ای طره های خوبان، از نافه ی تو بویی

شمارهٔ ۱۵: آیا دلم از رنج برآساید گویی؟